EDMODO: ОНЛАЙН-СЕРВІС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто організацію дистанційного навчання. Одним з інструментів організації дистанційного навчання виступає онлайн-сервіс EDMODO – освітня технологічна платформа з організації дистанційної комунікації, співпраці учасників навчального процесу. EDMODO ефективно створює навчальне середовище, максимально наближене до реалій: організація навчальних класів, груп; організація чатів і обговорень; робота з онлайн дошкою (публікація об’яв на дошці); робота з онлайн-бібліотекою; проведення тестувань; створення онлайн календаря подій; організація відкритих дискусійних площадок тощо. В статье рассмотрена организация дистанционного обучения. Одним из инструментов организации дистанционного обучения выступает онлайн-сервис EDMODO – образовательная технологическая платформа по организации дистанционной коммуникации, сотрудничества участников учебного процесса. EDMODO эффективно создает учебную среду, максимально приближенную к реалиям: организацию учебных классов, групп; организацию чатов и обсуждений; работу с онлайн доской (публикация объявлений на доске) работу с онлайн-библиотекой; проведение тестирований; создание онлайн календаря событий; организацию открытых дискуссионных площадок и тому подобное. The article deals with the organisation of distance learning. One of the tools to organize distance learning is online service EDMODO - an educational technology platform to organize distance communication, cooperation between participants in the learning process. EDMODO effectively creates an educational environment as close to reality as possible: the organization of classes, groups, chat rooms and discussions, work with the online board (publishing messages The EDMODO effectively creates a learning environment as close to reality as possible: organising classrooms and groups; organising chats and discussions; working with an online whiteboard (publishing bulletins); working with an online library; running tests; creating an online events calendar; organising open discussion boards; and so on.
Опис
Ключові слова
онлайн-сервіс, дистанційне навчання, військово-медична академія, онлайн-сервис, дистанционное обучение, военно-медицинская академия, online service, distance learning, military medical academy
Цитування
Андрієвська В. М. EDMODO: онлайн-сервіс дистанційного навчання слухачів військово-медичної академії / В. М. Андрієвська, Т. М. Галкіна // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 37–38.