СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті доведено, що активний алкоголізм серед підлітків – це велика соціальна проблема в колі інших соціальних проблем. Навколо цієї проблеми в країні складається несприятлива морально-психологічна атмосфера, яка виявляється в послаблення процесів суспільної протидії цьому явищу. У зв'язку з цим, під комплексною програмою соціально-педагогічної діяльності з профілактики алкоголізму у підлітковому віці у нашому дослідженні розуміємо як систему дій, що реалізується різними суб᾽єктами – практичним психологом навчального закладу, соціальним педагогом, класним керівником, адміністрацією навчального закладу, батьками учнів та представниками громадських організацій на діагностичному, інформаційно-просвітницькому та діяльнісно-рефлексивному етапах. В статье доказано, что активный алкоголизм среди подростков – это большая социальная проблема среди других социальных проблем. Вокруг этой проблемы в стране складывается неблагоприятная морально-психологическая атмосфера, которая проявляется в ослаблении процессов общественному противодействию этому явлению. В связи с этим, под комплексной программой социально-педагогической деятельности по профилактике алкоголизма в подростковом возрасте в нашем исследовании понимаем как систему действий, которая реализуется различными субъектами – психологом учебного заведения, социальным педагогом, классным руководителем, администрацией учебного заведения, родителями учеников и представителями общественных организаций на диагностическом, информационно-просветительском и деятельно-рефлексивном этапах. The article proves that active alcoholism among adolescents is a major social problem among other social problems. There is an unfavourable moral and psychological atmosphere around this problem in the country, which is manifested in the weakening of processes of social counteraction to this phenomenon. In this connection, we understand the complex program of socio-pedagogical activity to prevent alcoholism in adolescence in our study as a system of actions, which is implemented by various subjects - psychologist of educational institution, social teacher, class teacher, school administration, parents of students and representatives of public organizations at the diagnostic, informational and educational and activity-reflexive stages.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика алкоголізму, підлітки, соціальні проблеми, профілактичні роботи, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, профилактика алкоголизма, подростки, социальные проблемы, профилактические работы, студенческие работы, socio-pedagogical activities, prevention of alcoholism, teenagers, social problems, preventive work, student works
Цитування
Алексєєва Н. І. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики алкоголізму в підлітковому віці / Н. І. Алексєєва // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 85–86.