ОНЛАЙН ПІДТРИМКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНЯ З ОВОЛОДІННЯ ОСНОВАМИ ОБ’ЄКТНО ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто технології навчання. Завдяки розвитку цифрових технологій звичайне навчання конкретного предмета змінило свій формат. Набуло поширення навчання в режимі «онлайн», або дистанційне. У шкільній інформатичній освіті однією з найбільш важких тем є об’єктно орієнтоване програмування. Опанування програмуванням не може обмежуватися вивченням теоретичного матеріалу, воно потребує практики, самостійного розв’язання тренувальних вправ. Одними з ефективних засобів, здатних допомогти в організації самостійної роботи учня з програмування, є онлайнові тренажери, які і пропонують завдання для розв’язання, і здійснюють правильність їх виконання. Можна сподіватися, що учень, який випробував свої програмістські вміння у процесі роботи з одним тренажером, відчуватиме задоволення від власного успіху у подоланні труднощів і матиме стимул знаходити й інші тренажери та сервіси, працюючи з якими зможе вдосконалювати набуті навички. В статье рассмотрены технологии обучения. Благодаря развитию цифровых технологий обычное обучение конкретного предмета изменило свой формат. Получило распространение обучение в режиме «онлайн», или дистанционное. В школьном информационном образовании одной из самых трудных тем является ориентированное программирование. Овладение программированием не может ограничиваться изучением теоретического материала, оно требует практики, самостоятельного решения тренировочных упражнений. Одним из эффективных средств, способных помочь в организации самостоятельной работы ученика по программированию, является онлайновые тренажеры, которые предлагают задания для решения и осуществляют правильность их выполнения. Можно надеяться, что ученик, испытав свои программистские навыки в процессе работы с одним тренажером, почувствует удовлетворение от собственного успеха в преодолении трудностей и будет иметь стимул находить и другие тренажеры и сервисы, работа с которыми сможет совершенствовать приобретенные навыки. This article looks at learning technologies. The development of digital technology has changed the format of conventional teaching of a particular subject. Online or distance learning has become more widespread. In school information education one of the most difficult topics is oriented programming. The mastery of programming cannot be limited to the study of theoretical material, it requires practice, independent solution of training exercises. One of the most effective tools to help students work independently on programming is online simulators which offer exercises to solve and ensure that they are done correctly. It is hoped that the student, having tested his or her programming skills in one simulator, will feel satisfied with his or her own success in overcoming difficulties and will be motivated to find other simulators and services to improve the acquired skills.
Опис
Ключові слова
онлайн підтримка, самостійна робота учня, програмування, дистанційне навчання, магістерські роботи, онлайн поддержка, самостоятельная работа ученика, программирования, дистанционное обучение, магистерские работы, online support, independent work of the student, programming, Distance Learning, master's works
Цитування
Пліско Л. О. Онлайн підтримка самостійної роботи учня з оволодіння основами об'єктно орієнтованого програмування / Л. О. Пліско // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 23–25.