СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто професійну діяльність соціального педагога й особливості соціально-педагогічної профілактики делінквентної поведінки з урахуванням психовікових характеристик дітей молодшого підліткового віку. Соціально- педагогічну діяльність з профілактики делінквентної поведінки молодших підлітків у закладах загальної середньої освіти визначено як цілеспрямований спеціально організований процес соціально-педагогічної взаємодії з молодшими підлітками у закладах загальної середньої освіти, орієнтований на створення умов для запобігання виникненню та поширенню делінквентної поведінки в підлітковому середовищі, а також подолання вже існуючих її проявів. В статье рассмотрена профессиональная деятельность социального педагога и особенности социально-педагогической профилактики делинквентного поведения с учетом психовозрастных характеристик детей младшего подросткового возраста. Социально-педагогическая деятельность по профилактике делинквентного поведения младших подростков в учреждениях общего среднего образования определена как целенаправленный специально организованный процесс социально-педагогического взаимодействия с младшими подростками в учреждениях общего среднего образования, ориентированная на создание условий для предотвращения возникновения и распространения делинквентного поведения в подростковой среде, а также преодоление существующих ее проявлений. The article deals with the professional activities of a social pedagogue and peculiarities of socio-pedagogical prevention of delinquent behaviour taking into account psycho-age characteristics of young adolescents. Social and pedagogical activity on prevention of delinquent behaviour of junior teenagers in general secondary education institutions is defined as purposeful specially organized process of social and pedagogical interaction with junior teenagers in general secondary education institutions, focused on creating conditions for prevention of delinquent behaviour in teenagers, as well as overcoming of its existing manifestations.
Опис
Ключові слова
делінквентна поведінка, соціальний контроль, профілактика, заклади загальної середньої освіти, молодші підліткі, студентські роботи, делинквентное поведение, социальный контроль, профилактика, учреждения общего среднего образования, младшие подростки, студенческие работы, delinquent behavior, social control, prevention, general secondary education institutions, younger teenagers, student works
Цитування
Берсеньова А. Ю. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики делінквентної поведінки молодших підлітків у ЗЗСО: теоретичний аспект / А. Ю. Берсеньова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 89–91.