МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто адаптацію як процес і результат пристосування до умов мікросередовища. Як цілісний процес для дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами адаптація містить: фізіологічні зміни (психічну реакцію, чутливість); психічний розвиток (здібності, потреби, увага); пізнавальні процеси (навчання, придбання знань, навичок, норми поведінки); активний вплив суб’єкта адаптації на себе самого та середовище (осмислення ситуації, цілеспрямована діяльність, тощо). В статье рассмотрена адаптация как процесс и результат приспособления к условиям микросреды. Как целостный процесс для детей младшего школьного возраста с особыми потребностями адаптация содержит физиологические изменения (психическую реакцию, чувствительность) психическое развитие (способности, потребности, внимание); познавательные процессы (обучение, приобретение знаний, навыков, нормы поведения); активное воздействие субъекта адаптации на себя самого и среду (осмысление ситуации, целенаправленная деятельность и т. д.). The article deals with adaptation as a process and result of adaptation to the microenvironment. As a holistic process for primary school children with special needs adaptation contains physiological changes (mental reaction, sensitivity) mental development (abilities, needs, attention); cognitive processes (learning, acquisition of knowledge, skills, behaviour norms); active influence of the subject of adaptation on himself/herself and environment (comprehension of situation, purposeful activity, etc.).
Опис
Ключові слова
діти з особливими потребами, соціальні працівники, адаптація особистості, школи, методичне забезпечення, магістерські роботи, дети с особыми потребностями, социальные работники, адаптация личности, школы, методическое обеспечение, магистерские работы, children with special needs, social workers, personality adaptation, schools, methodological support, master's works
Цитування
Галас Т. В. Методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до адаптації дітей з особливими потребами до шкільного середовища / Т. В. Галас // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 94–96.