Компетентності соціального працівника для роботи з людьми похилого віку в територіальній громаді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається зміст напрямів соціальної роботи у територіальній громаді; визначаються ролі соціального працівника у роботі з громадою; узагальнюються проблеми, з якими стикаються люди похилого віку; розкривається зміст реалізації проєкту соціально-педагогічної діяльності з людьми похилого віку, який було реалізовано на базі клубу активного довголіття "Друга молодість". На основі узагальнення: 1) теоретичного аналізу нормативно-правових документів з підготовки здобувачів за спеціальністю 231 "Соціальна робота"; з особливостей надання соціальних послуг людям похилого віку в Україні; 2) досвіду взаємодії з людьми похилого віку під час реалізації проєкту на базі клубу активного довголіття "Друга молодість", – визначено перелік компетентностей, необхідних для професійної діяльності в напрямі організації змістового дозвілля людей похилого віку. В статье раскрывается содержание направлений социальной работы в территориальной общине; определяются роли социального работника в работе с обществом; обобщаются проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди; раскрывается содержание реализации проекта социально-педагогической деятельности с стариками, который был реализован на базе клуба активного долголетия "Вторая молодость". На основе обобщения: 1) теоретического анализа нормативно-правовых документов по подготовке соискателей по специальности 231 "Социальная работа"; из особенностей предоставления социальных услуг людям преклонного возраста в Украине; 2) опыта взаимодействия с пожилыми людьми во время реализации проекта на базе клуба активного долголетия "Вторая молодость ", – определен перечень компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в направлении организации содержательного досуга пожилых людей. The article reveals the content of the areas of social work in a territorial community; the roles of the social worker in working with the community are determined; the problems faced by the elderly people are generalized; the content of the project of socio-pedagogical activities with the elderly people, which was implemented in the club "Second Youth", is revealed. Based on the generalization of: 1) theoretical analysis of legal documents for the training of students in the specialty 231 "Social Work"; on the peculiarities of providing social services to the elderly people in Ukraine; 2) experience of interaction with the elderly people during the implementation of the project in the club "Second Youth"; a list of competencies, that are necessary for professional activities in the organization of meaningful leisure of the elderly people, has been identified.
Опис
Ключові слова
компетентність соціального працівника, соціальна робота, люди похилого віку, клуб активного довголіття, територіальна громада, магістерські роботи, компетентность социального работника, социальная работа, старики, клуб активного долголетия, территориальная община, магистерские работы, competence of a social worker, social work, elderly people, club of active longevity, territorial community, master's work
Цитування
Тепляк А. М. Компетентності соціального працівника для роботи з людьми похилого віку в територіальній громаді / А. М. Тепляк // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 75–80.