Особливості подолання відчуження етнічних меншин в рамках політичного простору України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Ефективна участь у процесах прийняття рішень, особливо тих, що зачіпають інтереси меншин, є неодмінною умовою для повноцінної реалізації прав людини. Аналізуючи українське законодавство у сфері етнополітики, можна зазначити, що вітчизняне законодавчо-правове поле діяльності етнічних меншин України загалом гарантує широкий вибір форм участі у політичному процесі. Проте неузгодженість у законодавстві призводить до фактичної декларативності певних нормативно-правових документів, залишаючи національні меншини поза межами правого поля України та провокуючи подальші процеси політичного відчуження. Залучення етнічних меншин у діяльність представницьких органів не завжди означає можливість їхньої ефективної участі у політичному житті, тому поруч з виборчими правилами, які б сприяли забезпеченню прав меншин, слід враховувати наявність інших механізмів їх інкорпорації у систему управління та ухвалення рішень. Для цього потрібно розвивати мережу консультативно-дорадчих органів і структури демократичної участі. Проте, представництво етнічних меншин є неможливим без процесів демократизації суспільства політичної системи як такої. Саме розбудова демократичної політичної системи й стане запорукою подолання політичного відчуження етнічних меншин. Эффективное участие в процессах принятия решений, особенно тех, что затрагивают интересы меньшинств, является непременным условием для полноценной реализации прав человека. Анализируя украинское законодательство в сфере этнополитики, можно отметить, что отечественное законодательно-правовое поле деятельности этнических меньшинств Украины в целом гарантирует широкий выбор форм участия в политическом процессе. Однако несогласованность в законодательстве приводит к фактической декларативности определенных нормативно-правовых документов, оставляя национальные меньшинства вне правого поля Украины и провоцируя дальнейшие процессы политического отчуждения. Вовлечение этнических меньшинств в деятельность представительных органов не всегда означает возможность их эффективного участия в политической жизни, поэтому рядом с избирательными правилами, которые бы способствовали обеспечению прав меньшинств, следует учитывать наличие других механизмов их инкорпорации в систему управления и принятия решений. Для этого нужно развивать сеть консультативно-совещательных органов и структуры демократического участия. Однако, представительство этнических меньшинств невозможно без процессов демократизации общества и политической системы как таковой. Именно развитие демократической политической системы и станет залогом преодоления политического отчуждения этнических меньшинств.
Опис
Ключові слова
етнічні меншини, права людини, політичне відчуження, політизація етнічних груп, Україна, этнические меньшинства, права человека, политическое отчуждение, политизация этнических групп, Украина, ethnic minorities, human rights, political exclusion, the politicization of ethnic groups, Ukraine
Цитування
Гончарова О. С. Особливості подолання відчуждення етнічних меншин в рамках політичного простору України / Гончарова О. С. // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 77–84.