Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4719
Title: Реалізація особистісно зорієнтованого навчання в процесі підготовки менеджерів освіти
Other Titles: Реализация личностно-ориентированного обучения в процессе подготовки менеджеров образования
Introduction of personality-oriented learning in the educational process of training education managers
Authors: Хлєбнікова, Т. М.
Хлебникова, Т. Н.
Khlebnikova, T.
Keywords: менеджери освіти
вища школа
організація диференційованого навчання
розвиток особистості
особистісно зорієнтоване навчання
менеджеры образования
высшая школа
организация дифференцированного обучения
развитие личности
личностно ориентированное обучение
education managers
high school
organization of differentiated learning
personality development
especially zorієntovane navchannya
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Хлєбнікова Т. М. Реалізація особистісно зорієнтованого навчання в процесі підготовки менеджерів освіти / Т. М. Хлєбнікова // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку : матеріали методологіч. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлебнікової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 19–33.
Abstract: В статті розглянута тема реалізації особистісно зорієнтованого навчання в процесі підготовки менеджерів освіти. Процес оволодіння знаннями має бути спеціально спрямований на розкриття внутрішнього потенціалу людини, розвитку його особистості, що забезпечується використанням диференційованих форм і методів навчання студентів з урахуванням характеристик пізнавальної, емоційної і вольової сфер. Іншими словами, він повинен перетворитися на особистісно зорієнтований. В статье рассмотрена тема реализации личностно-ориентированного обучения в процессе подготовки менеджеров образования. Процесс овладения знаниями должно быть специально направлен на раскрытие внутреннего потенциала человека, развития его личности, что обеспечивается использованием дифференцированных форм и методов обучения студентов с учетом характеристик познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Иными словами, он должен превратиться в личностно ориентированный. The article considers the introduction of personality-oriented learning in the training of education managers. The process of acquiring knowledge should be specifically aimed at revealing the inner potential of man, the development of his personality, which is ensured by the use of differentiated forms and methods of teaching students. In other words, he must become personality-oriented.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4719
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.