Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4718
Title: Сучасні підходи до модернізації неперервної професійної підготовки фахівця
Other Titles: Современные подходы к модернизации непрерывной профессиональной подготовки специалиста
Modern approaches to the modernization of continuous professional training
Authors: Олійник, Т. О.
Keywords: професійна підготовка
якість освіти
неперервна освіта
відкрита освіта
профессиональная подготовка
качество образования
непрерывное образование
открытое образование
professional training
quality of education
uninterrupted education
display of education
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Олійник Т. О. Сучасні підходи до модернізації неперервної професійної підготовки фахівця / Т. О. Олійник // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 86–92.
Abstract: Тенденції розвитку відкритої освіти дозволяють реалізувати гнучкий підхід до підвищення якості людського капіталу протягом життя, гармонізації трансформаційних процесів щодо значущості особистих якостей та позитивних зрушень у свідомості людини при переході до суспільства знань. Більшість вишів, що послідовно «шукають» ефективні рішення щодо підвищення якості процесів підготовки фахівців, розробляють комплексні інноваційні заходи у різноманітний спосіб. Це відбувається відповідно до цілей сталого розвитку, які мають бути реалізовано до 2030 року, що, очевидно, диктує сучасні зміни освітнього ландшафту та посилення уваги до неперервної професійної підготовки освітян. Тенденции развития открытого образования позволяют реализовать гибкий подход к повышению качества человеческого капитала в течение жизни, гармонизации трансформационных процессов по значимости личных качеств и положительных сдвигов в сознании человека при переходе к обществу знаний. Большинство вузов, последовательно «ищут» эффективные решения повышения качества процессов подготовки специалистов, разрабатывают комплексные инновационные мероприятия. Это происходит в соответствии с целями устойчивого развития, которые должны быть реализованы до 2030 года, что, очевидно, диктует современные изменения образовательного ландшафта и усиление внимания к непрерывной профессиональной подготовки педагогов. Trends in the development of open education allow us to implement a flexible approach to improving the quality of human capital throughout life, harmonization of transformation processes regarding the importance of personal qualities and positive changes in the human mind in the transition to a knowledge society. Most universities, which are consistently "looking" for effective solutions to improve the quality of training processes, develop comprehensive innovative measures in various ways. This is in line with the goals of sustainable development to be achieved by 2030, which obviously dictates the current changes in the educational landscape and increasing attention to continuous professional training of educators.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4718
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.