Освіта дорослих як подолання бар‘єрів : антропософський підхід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Сучасні активні зміни в усіх сферах політично-економічного й соціально-культурного життя, науково-технічний прогрес й об‘єктивна необхідність постійно засвоювати нові технології, потреби окремої людини в розвитку власної особистості актуалізують проблеми освіти дорослих, тобто всіх напрямів продовження навчання після закінчення закладу загальної середньої освіти. Современные активные изменения во всех сферах политико-экономического и социально-культурной жизни, научно-технический прогресс и объективная необходимость постоянно осваивать новые технологии, потребности отдельного человека в развитии собственной личности актуализируют проблемы взрослых, то есть всех направлений продолжения учебы после окончания заведения общего среднего образования. Modern active changes in all spheres of political, economic and socio-cultural life, scientific and technological progress and the objective need to constantly master new technologies, the needs of the individual in the development of personal identity actualize the problems of adults, ie all areas of continuing education after graduation.
Опис
Ключові слова
освіта, дорослі, бар’єри, антропософський підхід, образование, взрослые, барьеры, антропософский подход, education, adults, barriers, anthroposophical approach
Цитування
Іонова О. М. Освіта дорослих як подолання бар‘єрів : антропософський підхід / О. М. Іонова, Партола В. В. // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 57–62.