Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4702
Title: Тенденції до змін в культурі організації як управлінська проблема
Other Titles: Тенденции к изменениям в культуре организации как управленческая проблема
Trends in changes in the culture of the organization as a management problem
Authors: Фірсова, Н. В.
Фирсова, Н. В.
Firsova, Н. V.
Keywords: управління
культура організації
культура
освітня організація
студентські роботи
управление
культура организации
культура
образовательная организация
студенческие работы
management
culture of organization
culture
educational organization
student works
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Фірсова Н. В. Тенденції до змін в культурі організації як управлінська проблема / Н. В. Фірсова // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 359–363.
Abstract: У статті розкрито основні фактори управлінського впливу на зміни в культурі освітньої організації. Серед них виділено : погляди, цінності та уявлення лідерів або засновників організації ; колективний досвід, отриманий при створенні та розвитку організації ; нові погляди, цінності та уявлення, які привнесені новими членами організації ; ідеальні цілі, ідеї і цінності, що вже панують в організації ; рольові моделі; внутрішні формальні стандарти і правила; неформальні канали комунікацій. Наголошено, що за процеси змін в культурі організації несе відповідальність керівництво. В статье раскрыты основные факторы управленческого влияния на изменения в культуре образовательной организации. Среди них выделены : взгляды, ценности и представления лидеров или учредителей организации ; коллективный опыт, полученный при создании и развитии организации ; новые взгляды, ценности и представления, которые привнесены новыми членами организации; идеальные цели, идеи и ценности, уже господствуют в организации ; ролевые модели; внутренние формальные стандарты и правила ; неформальные каналы коммуникаций. Отмечено, что за процессы изменений в культуре организации несет ответственность руководство. The article reveals the main factors of managerial influence on changes in the culture of the educational organization. Among them are : views, values ​​and ideas of leaders or founders of the organization ; collective experience gained in the creation and development of the organization ; new views, values ​​and ideas that are introduced by new members of the organization ; ideal goals, ideas and values ​​already dominate the organization ; role models; internal formal standards and rules ; informal communication channels. It is noted that the management is responsible for the processes of change in the culture of the organization.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4702
ISBN: 978-966-8196-21-8
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.