Англійська мова з урахуванням галузевої підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В запропонованих методичних рекомендаціях до курсу «Англійська мова з урахуванням галузевої підготовки» висвітлюється широке коло актуальних питань з історичної фонетики, морфології та синтаксису англійської мови, розглядаються загальні проблеми походження, розвитку і визначення місця англійської мови, узагальнюються іншомовні впливи на її становлення та еволюцію, просліджується лінгвістичні процеси розвитку і становлення англійської національної мови з прадавніх часів до наших днів. Навчальний матеріал відображає історію розвитку фонетико-граматичних аспектів і лексичного складу англійської мови з сучасних наукових і методичних позицій, передбачаючи тісний зв'язок теоретичної і практичної підготовки. Для студентів немовних факультетів зі спеціалізацією «Англійська мова». В предложенных методических рекомендациях к курсу «Английский язык с учетом профессиональной подготовки» освещается широкий круг актуальных вопросов по исторической фонетике, морфологии и синтаксиса английского языка, рассматриваются общие проблемы происхождения, развития и определения английского языка, обобщаются иноязычные влияния на ее становление и эволюцию, прослеживаются лингвистические процессы развития и становления английского национального языка с древнейших времен до наших дней. Учебный материал отражает историю развития фонетико-грамматических аспектов и лексического состава английского языка согласно современных научных исследований, обуславливая тесную связь теоретической и практической подготовки. Для студентов неязыковых факультетов со специализацией «Английский язык». The methodological recommendations for the course of lectures "English in Terms of Professional Training" covers a wide range of topical issues in historical phonetics, morphology and syntax of the English language, considers general problems of the origin, development and definition of the English language, generalizes foreign language influences on its formation and evolution, traces linguistic processes of development and formation of the English national language from ancient times to the present day. The material reflects the history of the development of phonetic and grammatical aspects and the lexical composition of the English language according to modern scientific research, causing a close connection between theoretical and practical training. For students of non-linguistic faculties with a specialization "English".
Опис
Ключові слова
англійська мова, історична фонетика, морфологія, синтаксис, походження та розвиток мови, английский язык, историческая фонетика, морфология, происхождение и развитие языка, English, historical phonetics, morphology, syntax, origin and development of the language
Цитування
Вєдєрнікова Т. В. Англійська мова з урахуванням галузевої підготовки : метод. рек. до курсу лекцій / Т. В. Вєдєрнікова, О. А. Гончарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 45 с.