Проблема вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в сучасній науково-педагогічній літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвяченааналізу наукових пошуків українських дослідників з проблеми вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Статья посвящена анализу научных изысканий украинских исследователей по проблеме вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Тhis article analyses scientific studies of Ukrainian researchers about vocal training problem of music teacher.
Опис
Ключові слова
вокальна підготовка, сучасні дослідження, напрями пошуків, вокальная подготовка, современные исследования, направления поисков, vocal training, actual research, search direction
Цитування
Донченко Л. І. Проблема вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в сучасній науково-педагогічній літературі / Л. І. Донченко, Віоліна О. І. // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 79–83.