Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4686
Title: АНТРОПОСОФСЬКИ ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Other Titles: АНТРОПОСОФСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ANTHROPOSOPHIC-ORIENTED APPROACH TO TRAINING FUTURE SPECIALISTS
Authors: Іонова, О. М.
Keywords: підготовка фахівців
освіта дорослих
антропософія
Вальдорфська школа
розвиток людини
Штайнер Р.
подготовка специалистов
образование взрослых
антропософия
Вальдорфская школа
развитие человека
training
adult education
anthroposophy
Waldorf schools
human development
Shtainer R.
Issue Date: 23-Nov-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іонова О. М. Антропософськи зорієнтований підхід до підготовки майбутніх фахівців / О. М. Іонова // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 15–16.
Abstract: В статті розглянута підготовка майбутніх фахівців з оптимізації організації навчання дорослих. У процесі освіти необхідно підтримувати три основні стимули, що збуджують логічно спрямовану волю людини, – стимули знання (пізнання), розвитку і вдосконалення. Стимул пізнання є найбільш свідомим, він допомагає подолати відчуття ізоляції від світу, зрозуміти світ і себе. Стимул розвитку є основною силою душі, що перетворює її. Власний розвиток і перетворення людина переживає через фази своєї біографії. Стимул удосконалення пов’язаний із почуттям незадоволеності досягнутим і бажанням реалізувати свій потенціал. В статье рассмотрена подготовка будущих специалистов по оптимизации организации обучения взрослых. В процессе образования необходимо поддерживать три основных стимула, возбуждающие логично направленную волю человека, – стимулы знания (познания), развития и совершенствования. Стимул познания является наиболее сознательным, он помогает преодолеть чувство изоляции от мира, понять мир и себя. Стимул развития является основной силой души, превращает ее. Собственное развитие и преобразования человек переживает из фазы своей биографии. Стимул совершенствования связан с чувством неудовлетворенности достигнутым и желанием реализовать свой потенциал. The article considers the training of future specialists in optimizing the organization of adult learning. In the process of education it is necessary to support three main stimuli that excite the logically directed will of man - the stimuli of knowledge (cognition), development and improvement. The stimulus of cognition is the most conscious, it helps to overcome the feeling of isolation from the world, to understand the world and yourself. The stimulus of development is the main force of the soul that transforms it. Own development and the transformation a person experiences through the phases of his biography. The stimulus for improvement is related to the feeling of dissatisfaction with what has been achieved and the desire to realize one's potential.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4686
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.