Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено поняття "професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти" як процес набуття необхідних знань, умінь, навичок, досвіду щодо особливостей соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку під час теоретико-практичного навчання у закладі вищої освіти, а також розвиток професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти, які забезпечать готовність фахівців до такої роботи у майбутній професійній діяльності. Схарактеризовано структурні компоненти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, визначено поняття та розкрито складові готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти. В статье определено понятие "профессиональная подготовка будущих социальных работников к работе по социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям учреждения дошкольного образования" как процесс приобретения необходимых знаний, умений, навыков, опыта относительно особенностей социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста при теоретико-практическом обучении в учреждении высшего образования, а также развитие профессионально важных качеств соискателей высшего образования, которые обеспечат готовность специалистов к такой работе в будущей профессиональной деятельности. Охарактеризованы структурные компоненты профессиональной подготовки будущих социальных работников, определено понятие и раскрыты составляющие готовности будущих социальных работников к работе по социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям учреждения дошкольного образования. The article defines the concept of "the professional training of future social workers to the work for the social adaptation of children of young preschool age to the conditions of the preschool" as a process of acquiring the necessary knowledge, skills, experience on the features of social adaptation of preschool children during theoretical and practical training in institutions of higher education, as well as the development of professionally important qualities of applicants for higher education, which will ensure the readiness of professionals for such work in future professional activities. The structural components of professional training of future social workers to the work for the social adaptation of children of young preschool age to the conditions of the preschool are characterized. The concepts are defined and the components of readiness of future social workers to the work for the social adaptation of children of young preschool age to the conditions of the preschool are revealed.
Опис
Ключові слова
майбутній соціальний працівник, дитина молодшого дошкільного віку, соціальна адаптація, професійна підготовка, готовність, магістерські роботи, будущий социальный работник, ребенок младшего дошкольного возраста, социальная адаптация, профессиональная подготовка, готовность, магистерские работы, future social worker, child of young preschool age, social adaptation, professional training, readiness, master's work
Цитування
Коломієць Т. О. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти / Т. О. Коломієць, І. О. Шеплякова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 37–42.