Нові підходи до типології іміджу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Анотація
Стаття розкриває нові підходи до різних типів іміджу. З’ясовано. що науковці виділяють значну кількість таких типів та класифікують їх відповідно до характерних ознак за співвідношенням з іншими об’єктами, залежно від сфер діяльності, від різного соціального контексту, за різним функціонуванням, за параметрами вияву, за критерієм раціональності сприйняття тощо. Статья раскрывает новые подходы к различным типам имиджа. Определено, что учёные выделяют много таких типов и классифицируют их соответственно по характерным признакам, среди которых по соотношению с другими объектами, в зависимости от сферы деятельности, от разного социального контекста, по разным функционированиям, по параметрам проявления, по критериям рациональности восприятия и т.д. The article opens new approaches to different types of image. It was found that scientists distinguished a big number of such types and classified them according to their feachers according to relation with other objects, depending on sphere of their activity, from different social context, according to different functionning, parameters of display, criteria of rationality of perception and so on.
Опис
Ключові слова
іміджелогія, имиджелогия, imageology, імідж, имидж, image, типологія іміджу, типология имиджа, typology of image
Цитування
Філатова Л. С. Нові підходи до типології іміджу / Л. С. Філатова // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" ; [редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХАНО, 2012. – Вип. 14. – С. 250–255.