Особенности транслитерации некоторых китайских имен собственных

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье отмечено, что нужно очень внимательно подходить к вопросу перевода китайских имен собственных. Рекомендуется учитывать нормативное чтение иероглифов, изучать различные системы транскрипций и точно не полагаться на собственную интуицию. Не стоит осовременивать звучание, целесообразнее оставить исторически сложившийся вариант. Сохраняя первоначальный вариант, мы предотвращаем появление возможных ошибок или недопонимания в будущем. У статті зазначено, що потрібно дуже уважно підходити до питання перекладу китайських власних імен. Рекомендується враховувати нормативне читання ієрогліфів, вивчати різні системи транскрипцій і точно не покладатися на власну інтуїцію. Не варто осучаснювати звучання, доцільніше залишити історично сформований варіант. Зберігаючи первинний варіант, ми запобігаємо появі можливих помилок або непорозуміння в майбутньому. The article states that the issue of translating Chinese proper names should be approached very carefully. It is recommended to take into account the normative reading of hieroglyphs, to study different transcription systems and not to rely on your own intuition. It is not necessary to modernize the sound, it is better to leave the historically formed version. By maintaining the original version, we prevent possible errors or misunderstandings in the future.
Опис
Ключові слова
транслитерация, китайские имена, иероглифы, собственные имена, перевод, студенческие работы, транслітерація, китайські імена, ієрогліфи, власні імена, переклад, студентські роботи, transliteration, Chinese names, hieroglyphs, proper names, transfer, student work
Цитування
Ажнина Л. А. Особенности транслитерации некоторых китайских имен собственных / Л. А. Ажнина // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 21–22.