Епічна поема Абулькасима Фірдоусі «Шах-наме»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто епічну поему Абулькасима Мансурі ібн Хасана Тусі Фірдоусі «Шах-наме» – одну з найдивовижніших і найграндіозніших поем у світовій літературі, яка в декілька разів перевершує за обсягом «Іліаду» і «Одіссею» Гомера. Це чудовий поетичний епос, що складається з 55 тисяч бейтов (двовіршів), в яких чарівно переплелися в одвічній боротьбі теми слави і безчестя, любові і ненависті, світла і темряви, дружби і ворожнечі, життя і смерті, перемоги і поразки. Основу сюжету утворюють легенди про перших шахів Ірану, оповіді про богатирів-героїв, які завжди були опорою іранського трону в епоху правління династії Ахеменідів (VI–IV століття до н. е.), реальні події і легенди, пов‘язані з перебуванням в Ірані Олександра Македонського. У поемі викладається вся напівлегендарна історія домусульманського Ірану, починаючи з часів правління перших міфічних царів і до кінця епохи правління династії Сасанідів (VII ст.). В статье рассмотрена эпическая поэма Абулькасима Мансури ибн Хасана Туси Фирдоуси «Шахнаме» – одна из самых удивительных и самых грандиозных поэм в мировой литературе, которая в несколько раз превосходит по объему «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Это замечательный поэтический эпос, состоящий из 55 000 бейтов (двустиший), в которых волшебно переплелись в извечной борьбе темы славы и бесчестия, любви и ненависти, света и тьмы, дружбы и вражды, жизни и смерти, победы и поражения. Основу сюжета образуют легенды о первых шахах Ирана, сказания о богатырях-героях, которые всегда были опорой иранского трона в эпоху правления династии Ахеменидов (VI–IV века до н. э.), реальные события и легенды, связанные с пребыванием в Иране Александра Македонского. В поэме излагается вся полулегендарная история домусульманского Ирана, начиная со времен правления первых мифических царей и до конца эпохи правления династии Сасанидов (VII в.).The article examines the epic poem by Abulkasim Mansuri ibn Hassan Tusi Firdousi "Shah-name" – one of the most amazing and grandiose poems in world literature, which is several times larger than "The Iliad" and "Odyssey" by Homer. This is a wonderful poetic epic, consisting of 55 thousand verses (couplets), in which magically intertwined in the eternal struggle themes of glory and dishonor, love and hate, light and darkness, friendship and enmity, life and death, victory and defeat. The plot is based on legends about the first Shahs of Iran, stories about heroic heroes who have always been the mainstay of the Iranian throne during the reign of the Achaemenid dynasty (VI-IV centuries BC), real events and legends associated with the stay in Iran Alexander the Great. The poem tells the whole semi-legendary history of pre-Muslim Iran, from the reign of the first mythical kings to the end of the reign of the Sassanid dynasty (VII century.).
Опис
Ключові слова
епічна поема, поетичний епос, легенда, Фірдоусі Абулькасим, Шах-наме, эпическая поэма, поэтический эпос, легенда, Фирдоуси Абулькасим, Шах-наме, epic poem, poetic epic, legend, Firdousi Abulkasim, Shah-name
Цитування
Завгородня О. С. Епічна поема Абулькасима Фірдоусі «Шах-наме» / О. С. Завгородня // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С.16–19.