Оcобливості використання пекінізмів на лексичному рівні у п'єсі Лао Ше «Чайна»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто лексичні засоби Лао Ше, завдяки яким вдалося збагатити тогочасну мову та зробити пекінський діалект більш простомовним. Митець слова вважав, що стиль письменника в першу чергу відбивається на мові, а мова Лао Ше справді стала важливим засобом вираження художнього стилю самого письменника. В статье рассмотрены лексические средства Лао Шэ, благодаря которым удалось обогатить тогдашний язык и сделать пекинский диалект более доступным. Художник слова считал, что стиль писателя в первую очередь отражается на языке, а язык Лао Шэ действительно стал важным средством выражения художественного стиля самого писателя. The article examines the lexical means of Lao She, thanks to which it was possible to enrich the language of that time and make the Beijing dialect more colloquial. The artist of the word believed that the style of the writer is primarily reflected in the language, and the language of Lao She really became an important means of expressing the artistic style of the writer himself.
Опис
Ключові слова
Лао Ше, п‘єси, пекінський діалект, лексика, студентські роботи, Лао Шэ, пьесы, пекинский диалект, студенческие работы, Lao She, plays, Beijing dialect, vocabulary, student work
Цитування
Коляда А. В. Оcобливості використання пекінізмів на лексичному рівні у п'єсі Лао Ше "Чайна" / А. В. Коляда // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 24–27.