Влияние буддизма на культуру Китая

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Перемещения буддизма с индийской земли в культуру и обыденную жизнь Китая можно считать одним из наиболее значительных cобытий в истории религии. Можно отметить, что страна с собственной богатой древней культурой приняла более развитую религию, обладающую своим письменным каноном, учением, моралью и культом. Распространение буддизма в Китае и формирование собственно китайской буддисткой традиции является самым ярким в истории китайской культуры примером межкультурного взаимодействия до наступления Нового времени и начала интенсивных контактов Китая и Запада. Помимо того, китайский буддизм, ставший, по существу, своеобразным продуктом целостности китайской и индийской культур, распространился из Китая по всем странам Дальнего Востока, неся с собой не только китайскую иероглифическую письменность, но и те аспекты китайской культуры, которые к буддизму непосредственного отношения не имели. Переміщення буддизму з індійської землі в культуру і повсякденне життя Китаю можна вважати одним з найбільш значних події в історії релігії. Можна відзначити, що країна з власною багатою давньою культурою прийняла більш розвинену релігію, що володіє своїм письмовим каноном, вченням, мораллю і культом. Поширення буддизму в Китаї та формування власної китайської буддизькой традиції є найяскравішим в історії китайської культури прикладом міжкультурної взаємодії до настання Нового часу і початку інтенсивних контактів Китаю і Заходу. Крім того, китайський буддизм, що став, по суті, своєрідним продуктом цілісності китайської та індійської культур, поширився з Китаю по всіх країнах Далекого Сходу, несучи з собою не тільки китайську ієрогліфічну писемність, а й ті аспекти китайської культури, які до буддизму безпосереднього відношення не мали. The transfer of Buddhism from India to the culture and daily life of China can be considered one of the most significant events in the history of religion. Can Please note that a country with its own rich ancient culture has adopted a more developed a religion with its own written canon, doctrine, morality and cult. The spread of buddhism in China and the formation of the Chinese buddhist tradition itself is the most striking example of intercultural interaction in the history of Chinese culture before the New Era and the beginning of intensive contacts between China and the West. In addition, Chinese buddhism, which became, in fact, a product of the unity of the cultures of China and India, spread from China to all countries of the Far East, carrying with it not only the Chinese hieroglyphic writing, but also these aspects. Chinese culture, not directly related to buddhism have had.
Опис
Ключові слова
буддизм, культура Китая, религия, студенческие работы, буддизм, культура Китаю, релігія, студентські роботи, buddhism, chinese culture, religion, student work
Цитування
Козакова М. В. Влияние буддизма на культуру Китая / М. В. Козакова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 135–137.