РОЛЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті надано аналіз ролі та місця органів студентського самоврядування в сучасних вищих навчальних закладах на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Звертається увага на значну нормативно-правову базу дослідження. Зроблено висновок щодо проблем у галузі забезпечення систематичної роботи органів студентського самоврядування на рівні студент – студент та студент – викладач. В статье дан анализ роли и места органов студенческого самоуправления в современных высших учебных заведениях на примере исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Обращается внимание на значительную нормативно-правовую базу исследования. Сделан вывод о проблемах в области обеспечения систематической работы органов студенческого самоуправления на уровне «студент – студент» и «студент – преподаватель». This paper analyzes the role and place of the student government in modern higher education as an example of historical faculty KNPU name G. S. Skovoroda. Attention is drawn to significant regulatory - legal framework of the study. The conclusion about the problems in the field of systematic work of the student government at the level of «student – student» and «student – teacher».
Опис
Ключові слова
студентське самоврядування, навчання, наука, демократизм, студенческое самоуправление, обучение, наука, демократизм, student government, еducation, science, democracy
Цитування
Бережна С. В. Роль органів студентського самоврядування в навчально-виховному процесі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 5. – С. 85–87.