Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4639
Title: Форми та зміст освіти дорослих
Other Titles: Формы и содержание образования взрослых
Forms and content of adult education
Authors: Комісова, Т. Є.
Коваленко, Л. П.
Мамотенко, А. В.
Keywords: освіта дорослих
неформальна освіта
безперервна освіта
освітній процес
образование взрослых
неформальное образование
непрерывное образование
образовательный процесс
adult education
non-formal education
continuing education
educational process
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Комісова Т. Є. Форми та зміст освіти дорослих / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 129–134.
Abstract: В статті розглянуто термін «освіта дорослих» (adulteducation), що містить всі сфери цілеспрямованого розвитку дорослої людини. До цього процесу долучаються й освіта (різні додаткові курси, гуртки, системи підвищення кваліфікації), і культура (клуби, хори, гуртки,ремесла, бібліотеки), і служби зайнятості (повторне навчання (перенавчання) та перекваліфікація), і суспільні організації (громадянське виховання, робота з жінками, молоддю та інвалідами), атакож керівники будь-яких організацій (семінари, планерки, робочі збори). Інакше кажучи, освіта дорослих – це найрізноманітніша робота дорослої людини, пов‘язана з розширенням знань, умінь, навичок і якостей. В статье рассмотрен термин «образование взрослых» (adulteducation), содержащий все сферы целенаправленного развития взрослого человека. К этому процессу привлекаются и образование (различные дополнительные курсы, кружки, системы повышения квалификации), и культура (клубы, хоры, кружки, ремесла, библиотеки), и службы занятости (повторное обучение (переобучение) и переквалификация) и общественные организации (гражданское воспитание, работа с женщинами, молодежью и инвалидами), а также руководители всех организаций (семинары, планерки, рабочие собрания). Иначе говоря, образование взрослых – это самая разнообразная работа взрослого человека, связанная с расширением знаний, умений, навыков и качеств. The article considers the term "adult education" (adulteducation), which contains all areas of purposeful development of an adult. Education (various additional courses, clubs, advanced training systems), culture (clubs, choirs, clubs, crafts, libraries), employment services (retraining (retraining) and retraining), and public organizations (civil society) are involved in this process. education, work with women, youth and the disabled), as well as leaders of any organization (seminars, meetings, workshops). In other words, adult education is a variety of adult work related to the expansion of knowledge, skills, abilities and qualities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4639
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комісова Т. Є., Коваленко Л. П., Мамонтенко А. В. .pdf475.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.