Інтеграція наукових знань як умова ефективної професійної підготовки сучасного менеджера освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута підготовка до професії, яка є фундаментом якості діяльності та успішності людини у подальшому. Доведено, що професія дає право виконувати певну діяльність, за результати якої передбачається відповідальність, і це право треба отримати. Професія має антропологічну складову: здібності та здатність людини виконувати певні види робіт. У соціологічному контексті професія визначає місце людини у соціумі та структурі поділу праці. До складових професії належать технології та техніки діяльності. Аксіоматичною є тріада: професійна придатність – професійна підготовка – професійна діяльність. Від професійних дій працівника залежить життєдіяльність інших співробітників, особливо, коли йдеться про професіоналізм керівника. В статье рассмотрена подготовка к профессии, которая является фундаментом качества деятельности и успешности человека в дальнейшем. Доказано, что профессия дает право выполнять определенную деятельность, за результаты которой предусматривается ответственность, и это право надо получить. Профессия имеет антропологическую составляющую: способности и способность человека выполнять определенные виды работ. В социологическом контексте профессия определяет место человека в социуме и структуре разделения труда. К составляющих профессии принадлежат технологии и техники деятельности. Аксиоматической является триада: профессиональная пригодность – профессиональная подготовка – профессиональная деятельность. От профессиональных действий работника зависит жизнедеятельность других сотрудников, особенно, когда речь идет о профессионализме руководителя. The article considers the preparation for the profession, which is the foundation of the quality of human activity and success in the future. It is proved that the profession gives the right to perform certain activities, for the results of which liability is assumed, and this right must be obtained. The profession has an anthropological component: the ability and capacity of man to perform certain types of work. In the sociological context, the profession determines a person's place in society and the structure of the division of labor. The components of the profession include technology and techniques. The triad is axiomatic: professional suitability – professional training – professional activity. The vital activity of other employees depends on the professional actions of the employee, especially when it comes to the professionalism of the manager.
Опис
Ключові слова
інтеграція наукових знань, менеджер освіти, сучасний керівник освіти, професійна підготовка, интеграция научных знаний, менеджер образования, современный руководитель образования, профессиональная подготовка, integration of scientific knowledge, education manager, modern head of education, professional training
Цитування
Мармаза О. І. Інтеграція наукових знань як умова ефективної професійної підготовки сучасного менеджера освіти / О. І. Мармаза // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку : матеріали методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлебнікової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 4–18.