Content and structure of foreign language teacher's inclusive competence

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The aim of the article is analysis of content and structure of such phenomenon as a foreign language teachers’ inclusive competence. The necessity of development of such category of teachers’ inclusive competence was substantiated. On the base of scientists’ approaches to teacher’s inclusive competence content the author has defined foreign language teacher’s inclusive competence as an integrative personal background which includes the ability of teaching a foreign language to children with special educational needs together with their healthy peers in conditions of secondary schools. This competence is manifested by foreign language teacher’s ability to take into consideration different levels of students’ aptitudes and mastering a foreign language, different potentials of its learning, possible difficulties which students may have while studying. The component and structural analysis of foreign language teacher’s inclusive competence was made; the motivational-personal, cognitive operational, reflexive-evaluative components were singled out. Мета статті – аналіз змісту й структури феномену інклюзивної компетентності вчителя іноземної мови. Було обґрунтовано необхідність розвитку цього виду компетентності у даної категорії вчителів. На основі аналізу різних наукових підходів дано визначення поняття інклюзивної компетентності вчителя іноземної мови як інтегративного особистісного утворення, яке забезпечує здатність здійснювати навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами разом з їхніми здоровими однолітками в умовах ЗНЗ. З’ясовано, що інклюзивна компетентність виявляється в умінні вчителя іноземної мови враховувати у навчально-виховному процесі різні рівні володіння школярами іноземною мовою, різні здібності й можливості щодо опанування її, можливі труднощі, які виникають у дітей під час її вивчення. Здійснено компонентно-структурний аналіз інклюзивної компетентності вчителя іноземних мов: виокремлено мотиваційно-особистісний, когнітивно-операційний, рефлексивно-оцінний компоненти. Цель статьи - анализ содержания и структуры феномена инклюзивной компетентности учителя иностранного языка. Было обосновано необходимость развития этого вида компетентности в данной категории учителей. На основе анализа различных научных подходов дано определение понятия инклюзивной компетентности учителя иностранного языка как интегративного личностного образования, которое обеспечивает способность осуществлять обучение иностранному языку учащихся с особыми образовательными потребностями вместе с их здоровыми сверстниками в условиях общеобразовательного учебного заведения. Выяснено, что инклюзивная компетентность проявляется в умении учителя иностранного языка учитывать в учебно-воспитательном процессе разные уровни владения школьниками иностранным языком, различные способности и возможности освоения ее, возможные трудности, возникающие у детей во время ее изучения. Осуществлен компонентно-структурный анализ инклюзивного компетентности учителя иностранных языков: выделены мотивационно-личностный, когнитивно-операционный, рефлексивно-оценочный компоненты.
Опис
Ключові слова
competence, inclusive competence, foreign language teacher, компетентність, інклюзивна компетентність, учитель іноземної мови, компетентность, инклюзивная компетентность, учитель иностранного языка
Цитування
Kazachiner O. S. Content and structure of foreign language teacher's inclusive competence / O. S. Kazachiner // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 46. – С. 64–74.