Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4622
Title: Content and structure of foreign language teacher's inclusive competence
Other Titles: Зміст і структура інклюзивної компетентності вчителя іноземної мови
Содержание и структура инклюзивной компетентности учителя иностранного языка
Authors: Kazachiner, O. S.
Keywords: competence
inclusive competence
foreign language teacher
компетентність
інклюзивна компетентність
учитель іноземної мови
компетентность
инклюзивная компетентность
учитель иностранного языка
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Kazachiner O. S. Content and structure of foreign language teacher's inclusive competence / O. S. Kazachiner // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 46. – С. 64–74.
Abstract: The aim of the article is analysis of content and structure of such phenomenon as a foreign language teachers’ inclusive competence. The necessity of development of such category of teachers’ inclusive competence was substantiated. On the base of scientists’ approaches to teacher’s inclusive competence content the author has defined foreign language teacher’s inclusive competence as an integrative personal background which includes the ability of teaching a foreign language to children with special educational needs together with their healthy peers in conditions of secondary schools. This competence is manifested by foreign language teacher’s ability to take into consideration different levels of students’ aptitudes and mastering a foreign language, different potentials of its learning, possible difficulties which students may have while studying. The component and structural analysis of foreign language teacher’s inclusive competence was made; the motivational-personal, cognitive operational, reflexive-evaluative components were singled out. Мета статті – аналіз змісту й структури феномену інклюзивної компетентності вчителя іноземної мови. Було обґрунтовано необхідність розвитку цього виду компетентності у даної категорії вчителів. На основі аналізу різних наукових підходів дано визначення поняття інклюзивної компетентності вчителя іноземної мови як інтегративного особистісного утворення, яке забезпечує здатність здійснювати навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами разом з їхніми здоровими однолітками в умовах ЗНЗ. З’ясовано, що інклюзивна компетентність виявляється в умінні вчителя іноземної мови враховувати у навчально-виховному процесі різні рівні володіння школярами іноземною мовою, різні здібності й можливості щодо опанування її, можливі труднощі, які виникають у дітей під час її вивчення. Здійснено компонентно-структурний аналіз інклюзивної компетентності вчителя іноземних мов: виокремлено мотиваційно-особистісний, когнітивно-операційний, рефлексивно-оцінний компоненти. Цель статьи - анализ содержания и структуры феномена инклюзивной компетентности учителя иностранного языка. Было обосновано необходимость развития этого вида компетентности в данной категории учителей. На основе анализа различных научных подходов дано определение понятия инклюзивной компетентности учителя иностранного языка как интегративного личностного образования, которое обеспечивает способность осуществлять обучение иностранному языку учащихся с особыми образовательными потребностями вместе с их здоровыми сверстниками в условиях общеобразовательного учебного заведения. Выяснено, что инклюзивная компетентность проявляется в умении учителя иностранного языка учитывать в учебно-воспитательном процессе разные уровни владения школьниками иностранным языком, различные способности и возможности освоения ее, возможные трудности, возникающие у детей во время ее изучения. Осуществлен компонентно-структурный анализ инклюзивного компетентности учителя иностранных языков: выделены мотивационно-личностный, когнитивно-операционный, рефлексивно-оценочный компоненты.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4622
ISSN: 2312-1548 (Print)
2312-8801 (Online)
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazachiner O. S. Content and structure.pdf245.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.