Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4618
Title: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО
Other Titles: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ УДО
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CREATIVITY OF FUTURE EDUCATORS
Authors: Дрожик, Л. В.
Drozhik, L.
Keywords: креативний розвиток
вихователі закладів дошкільної освіти
арт-терапія
підготовка фахівців
магістерські роботи
креативное развитие
воспитатели учреждений дошкольного образования
арт-терапия
подготовка специалистов
магистерские работы
creative development
educators of preschool education institutions
art therapy
training
master's work
Issue Date: 9-Nov-2020
Publisher: Львівський науковий форум
Citation: Дрожик Л. В. Розвиток професійної креативності майбутніх вихователів ЗДО / Л. В. Дрожик // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 9–10 листоп. 2020 р. / Львів. наук. форум. – Львів, 2020. – Ч. 2. – С. 45–47.
Abstract: У статті розглянуто комплексний вплив на професійну креативність як інтегрований, багатокомпонентний феномен можливий завдяки поліфункціональності арт-терапії, що дозволяє одночасно впливати на емоційно-почуттєву сферу студентів, активізувати їх творчі пізнавальні процеси, сприяти професійному креативному самопізнанню та саморозвитку майбутніх фахівців. В статье рассмотрено комплексное воздействие на профессиональную креативность как интегрированный, многокомпонентный феномен, который возможен благодаря полифункциональности арт-терапии, позволяющий одновременно воздействовать на эмоционально-чувственную сферу студентов, активизировать их творческие познавательные процессы, способствовать профессиональному креативному самопознанию и саморазвитию будущих специалистов. The article considers the complex impact on professional creativity as an integrated, multicomponent phenomenon possible due to the multifunctionality of art therapy, which allows to simultaneously influence the emotional sphere of students, activate their creative cognitive processes, promote professional creative self-knowledge and self-development of future professionals.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4618
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрожик Креативність.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.