ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті охарактеризовано особливості соціальної компетентності (мотиваційний, когнітивний, поведінковий та емоційно-оціночний компоненти) дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. В статье охарактеризованы особенности социальной компетентности (мотивационный, когнитивный, поведенческий и эмоционально-оценочный компоненты) детей старшего дошкольного возраста с ОНР. The article describes the features of social competence (motivational, cognitive, behavioral and emotional-evaluation components) children of senior preschool age with ZNM.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, загальне недорозвинення мовлення, дошкільний вік, магістерські роботи, социальная компетентность, общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, магистерские работы, social competence, general speech underdevelopment, preschool age, master's work
Цитування
Сидоровська І. А. Особливості соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ / І. А. Сидоровська // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 315–320.