Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4612
Title: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ДАУНА
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА
FEATURES OF SPEECH FORMATION IN EARLY CHILDREN AGE WITH DOWN SYNDROME
Authors: Сидоренко, О. В.
Keywords: синдром Дауна
ранній вік
мовленнєвий розвиток
магістерські роботи
ранний возраст
речевое развитие
магистерские работы
Down syndrome
early age
speech development
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сидоренко О. В. Особливості формування мовлення у дітей раннього віку з синдромом Дауна / О. В. Сидоренко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 311–315.
Abstract: Однією з головних проблем розвитку дітей із синдромом Дауна є затримка мовлення. В статті розкриваються особливості мовленнєвого розвитку дітей із синдромом Дауна в ранньому віці. Знання цих особливостей сприятиме рано розпочатій логокорекційній роботі, що в свою чергу дасть можливість більш успішному оволодінню мовленням дитиною з синдромом Дауна. Одной из главных проблем развития детей с синдромом Дауна является задержка речи. В статье раскрываются особенности речевого развития детей с синдромом Дауна в раннем возрасте. Знание этих особенностей способствовать рано начатой ​​логокорекционной работе, что в свою очередь даст возможность более успешному овладению речью ребенком с синдромом Дауна. One of the main problems in the development of children with Down syndrome is delay speech. The article reveals the features of speech development of children with Down syndrome at an early age. Knowledge of these features will help early started logo-correction work, which in turn will allow more successful mastery of speech by a child with Down syndrome.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4612
Appears in Collections:Кафедра фізики і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сидоренко О.В. Особливості формування мовлення.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.