Інтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено теоретичні аспекти та практичний досвід використання інтерактивних технологій при підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей. Наголошено на доцільності використання інтерактивних технологій для становлення та розвитку особистості майбутнього фахівця охорони здоров’я. Висвітлено формування ключових педагогічних, психологічних, комунікативних та інших компетентностей магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей на прикладі педагогічних дисциплін. В статье освещены теоретические аспекты и практический опыт использования интерактивных технологий при подготовке магистров фармацевтических и медицинских специальностей. Отмечено целесообразность использования интерактивных технологий для становления и развития личности будущего специалиста здравоохранения. Рассмотрена возможность формирования ключевых педагогических, психологических, коммуникативных и других компетентностей магистров фармацевтических и медицинских специальностей на примере педагогических дисциплин. The article highlights the theoretical aspects and practical experience of using interactive technologies in preparation of masters of pharmaceutical and medical specialties. The expediency of using interactive technologies for the formation and development of the personality of the future healthcare specialist.The possibility of forming key pedagogical, psychological, communication and other competencies of masters pharmaceutical and medical specialties by example pedagogical disciplines.
Опис
Ключові слова
підготовка, магістри, фармацевтичні та медичні спеціальності, інтерактивні технології, інтерактивні методи навчання, групова форма навчання, кейс, формування компетентностей, подготовка, магистры, фармацевтические и медицинские специальности, интерактивные технологии, интерактивные методы обучения, групповая форма обучения, кейс, формирование компетентностей, training course, masters, pharmaceutical and medical specialties, interactive technologies, interactive methods of training, group forms of training, case, competencies formation
Цитування
Кайдалова Л. Г. Інтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик // Теорія та методика навчання та виховання / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. О. М. Іонова]. – Харків : ХНПУ, 2018.– Вип. 44. – С. 44–54.