Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4595
Title: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Other Titles: МЕТОДОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
METHODOLOGY AND PROSPECTS OF USE OF DESIGN TECHNOLOGY IN THE LESSONS OF THE NATURAL CYCLE AND EXTRACURRICULAR TIME FOR STUDENTS WITH VISUAL DISABILITIES
Authors: Петренко, Г. В.
Keywords: освіта
ключові компетентності
діти з порушеннями зору
проєктна технологія
метод проєктів
проєкт
магістерські роботи
образование
ключевые компетентности
дети с нарушениями зрения
проектная технология
метод проектов
проект
магистерские работы
education
key competencies
children with visual impairments
design technology
project method
project
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Петренко Г. В. Методологія та перспективи використання проєктної технології на уроках природничого циклу та в позаурочний час в учнів з порушеннями зору / Г. В. Петренко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 278–284.
Abstract: В статті розглянуто питання проєктної технології, індивідуального підходу і кваліфікованої допомоги дітям із порушеннями зору, починаючи з раннього віку до отримання професії, згідно з індивідуальними програмами реабілітації з метою покращення якості освіти та сприяння інтеграції в суспільство. Повноцінний розвиток дитини – найважливіше завдання сучасної освіти, вимагає пошуку найбільш ефективних технологій для вдосконалення освітнього процесу. Проєктна технологія – це система дидактичних засобів направлених на формування ключових компетентностей учнів. Ефективність застосування методу проєктів в освітній діяльності підтверджено світовою практикою. В статье рассмотрены вопросы проектной технологии, индивидуального подхода и квалифицированной помощи детям с нарушениями зрения, начиная с раннего возраста до получения профессии, согласно индивидуальным программам реабилитации с целью улучшения качества образования и содействие интеграции в общество. Полноценное развитие ребенка – важнейшая задача современного образования, требует поиска наиболее эффективных технологий для совершенствования образовательного процесса. Проектная технология – это система дидактических средств направленных на формирование ключевых компетентностей учащихся. Эффективность применения метода проектов в образовательной деятельности подтверждено мировой практикой. The article considers the issues of project technology, individual approach and qualified assistance to children with visual impairments, from an early age to the profession, according to individual rehabilitation programs to improve the quality of education and promote integration into society. Full development of the child – the most important task of modern education, requires the search for the most effective technologies to improve the educational process. Project technology is a system of didactic tools aimed at forming key competencies of students. The effectiveness of the project method in educational activities is confirmed by world practice.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4595
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.