ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДАХ КУЛЬТУРНО–ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ХАРКІВЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена історії громадсько-педагогічного руху на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема, діяльності громадських товариств у справі народної освіти, який відображав провідну тенденцію процесу становлення початкової школи на території краю – поєднання зусиль держави з громадською та приватною ініціативою. Статья посвящена истории общественно -педагогического движения на Харьковщине во второй половине ХІХ – в начале ХХ вв., в частности, деятельности общественных организаций (обществ) в деле народного образования, которое отображает ведущую тенденцию процесса становления начальной школы на территории края – объединение усилий государства с общественной и частной инициативой. This article considers the history of social-pedagogical movement in Kharkiv region at the end of XIX – beginning of XX centuries, especially the activity of social associations in the field of people’s education. The movement reflects the main characteristics of the development of primary school the region, namely the combination of state’s efforts and social and private initiative.
Опис
Ключові слова
історична освіта, культурно-освітня діяльність, товариство поширення грамотності, історико-філологічне товариство, громадсько-педагогічний рух, Харківщина другої половини ХІХ століття, историческое образование, культурно-образовательная деятельность, общество распространения грамотности, историко-филологическое общество, общественно-педагогическое движение, Харьковщина второй половины XIX века, history education, cultural and educational activities, the society for the advancement of literacy, historical-philological society, public-education movement, Kharkiv the second half of the XIX century
Цитування
Поволоцька Т. М. Виховання молоді у процесі вивчення історії України на прикладах культурно-освітньої діяльності громадськості Харківщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Т. М. Поволоцька // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 131–136.