Оцінка якості виховної діяльності закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація
Протягом останніх десятиліть питання гуманітарної сфери, зокрема освіти, перебувають у центрі уваги політиків, громадських діячів, науковців, педагогів, батьківської спільноти, оскільки саме освіта визначає майбутнє світу, кожної держави, її результати прямо впливають на стан справ у всіх інших сферах людського життя – політичного, соціально-економічного, культурного, наукового. Розвиток людини визнано головною метою, ключовим показником сучасного прогресу, а відтак це висуває нові вимоги до освіти, до її якості, зокрема до якості виховної діяльності, яка є одним із компонентів цілісного педагогічного процесу. В течение последних десятилетий вопросы гуманитарной сферы, в частности образования, находятся в центре внимания политиков, общественных деятелей, ученых, педагогов, родительской общественности, поскольку именно образование определяет будущее мира, каждого государства, его результаты напрямую влияют на состояние дел во всех других сферах человеческой жизни – политической, социально-экономической, культурной, научной. Развитие человека обозначено главной целью, ключевым показателем современного прогресса, а следовательно, это выдвигает новые требования к образованию, его качеству, в частности качеству воспитательной деятельности, являющейся одним из компонентов целостного педагогического процесса. In recent decades, the issue of the humanitarian sphere, in particular education, has been in the focus of attention of politicians, public figures, scientists, teachers, parents, because it is education that determines the future of the world, of each country, and its results directly affect the state of affairs in all other spheres of human life - political, socio-economic, cultural and scientific. Personal development is recognized as the main goal, the key indicator of modern progress, and therefore it puts forward new requirements to education, to its quality, in particular, to the quality of educational activities, as a part of a holistic pedagogical process.
Опис
Ключові слова
якість виховної діяльності, оцінка, кваліметричний підхід, педагог, вихованець, учнівський колектив, качество воспитательной деятельности, оценка, квалиметрический подход, педагог, воспитанник, ученический коллектив, quality of educational activities, assessment, qualimetric approach, teacher, pupil, student team
Цитування
Гречаник О. Оцінка якості виховної діяльності закладу загальної середньої освіти / О. Гречаник // Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Педагогіка : електрон. наук. фахове вид. / Укр. інженерно-пед. акад. – Харків, 2020. – Вип. 8 (15).