Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4582
Title: Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях “Технології інклюзивної освіти” для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації
Other Titles: Использование технологии энерджайзинга на учебных занятиях "Технологии инклюзивного образования" для учителей филологических дисциплин в системе повышения квалификации
The use of energy technology in the lessons of "Тechnology of inclusive education" for teachers of philological disciplines in the system of advanced training
Authors: Казачінер, О. С.
Keywords: інтерактивні технології
технологія енерджайзинг
вправи-енерджайзери
вчителі філологічних дисциплін
система підвищення кваліфікації
технології інклюзивної освіти
интерактивные технологии
технология энерджайзинг
упражнения-энерджайзеры
учителя филологических дисциплин
система повышения квалификации
технологии инклюзивного образования
an interactive  technologies
energizing  technology
exercises-energizers
teachers of philological disciplines
a system of postgraduate education
inclusive education technologies
Issue Date: 2019
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Citation: Казачінер О. Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях “Технології інклюзивної освіти” для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації / О. Казачінер // Молодь і ринок. – 2019. – № 3 (170). – С. 18–23.
Abstract: У статті визначено особливості використання технології енерджайзингу як однієї з інтерактивних технологій. Вона застосовується з метою виклику зацікавлення навчальною темою, перетворення аудиторії пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. Енерджайзери можуть бути руховими, змагальними, на пробудження емоцій та почуттів до теми заняття та уваги. Обґрунтовано необхідність використання технології енерджайзингу в системі підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін. Наведено приклади авторських вправ-енерджайзерів, які використовуються на навчальних заняттях “Технології інклюзивної освіти” (на прикладі вчителів іноземної (англійської) мови). В статье определены особенности использования технологии энерджайзингу как одной из интерактивных технологий. Она применяется с целью вызвать интерес учебной темой, преобразования аудитории пассивных наблюдателей и активных участников занятия. Энерджайзеры могут быть двигательными, соревновательными, на пробуждение эмоций и чувств к теме занятия и внимания. Обоснована необходимость использования технологии энерджайзинга в системе повышения квалификации учителей филологических дисциплин. Приведены примеры авторских упражнений-энерджайзеров, используемые на учебных занятиях "Технологии инклюзивного образования» (на примере учителей иностранного (английского) языка). The article identifies the features of using energy technology as one of the interactive technologies. It is used to arouse the interest of the educational topic, to transform the audience of passive observers into active participants. Energizers can be motor, competitive, to awaken emotions and feelings to the topic of training and attention. The necessity of using energy technology in the system of advanced training of teachers of philological disciplines is substantiated. Examples of author's exercises-energizers used in the lessons "Technologies of inclusive education" (on the example of foreign (English) language teachers) are given.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4582
ISSN: 2308-4634
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Казачінер О. .pdf255.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.