Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях “Технології інклюзивної освіти” для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті визначено особливості використання технології енерджайзингу як однієї з інтерактивних технологій. Вона застосовується з метою виклику зацікавлення навчальною темою, перетворення аудиторії пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. Енерджайзери можуть бути руховими, змагальними, на пробудження емоцій та почуттів до теми заняття та уваги. Обґрунтовано необхідність використання технології енерджайзингу в системі підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін. Наведено приклади авторських вправ-енерджайзерів, які використовуються на навчальних заняттях “Технології інклюзивної освіти” (на прикладі вчителів іноземної (англійської) мови). В статье определены особенности использования технологии энерджайзингу как одной из интерактивных технологий. Она применяется с целью вызвать интерес учебной темой, преобразования аудитории пассивных наблюдателей и активных участников занятия. Энерджайзеры могут быть двигательными, соревновательными, на пробуждение эмоций и чувств к теме занятия и внимания. Обоснована необходимость использования технологии энерджайзинга в системе повышения квалификации учителей филологических дисциплин. Приведены примеры авторских упражнений-энерджайзеров, используемые на учебных занятиях "Технологии инклюзивного образования» (на примере учителей иностранного (английского) языка). The article identifies the features of using energy technology as one of the interactive technologies. It is used to arouse the interest of the educational topic, to transform the audience of passive observers into active participants. Energizers can be motor, competitive, to awaken emotions and feelings to the topic of training and attention. The necessity of using energy technology in the system of advanced training of teachers of philological disciplines is substantiated. Examples of author's exercises-energizers used in the lessons "Technologies of inclusive education" (on the example of foreign (English) language teachers) are given.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, технологія енерджайзинг, вправи-енерджайзери, вчителі філологічних дисциплін, система підвищення кваліфікації, технології інклюзивної освіти, интерактивные технологии, технология энерджайзинг, упражнения-энерджайзеры, учителя филологических дисциплин, система повышения квалификации, технологии инклюзивного образования, an interactive  technologies, energizing  technology, exercises-energizers, teachers of philological disciplines, a system of postgraduate education, inclusive education technologies
Цитування
Казачінер О. Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях “Технології інклюзивної освіти” для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації / О. Казачінер // Молодь і ринок. – 2019. – № 3 (170). – С. 18–23.