Формування мовлення дітей дошкільного віку зі зниженим слухом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мовлення є важливою складовою суспільного життя, порушення мовлення чи його відсутність ускладнює або унеможливлює комунікативну діяльність людини, її соціалізацію. Діти з порушеннями слуху відносяться до категорії людей з особливими потребами, тому потребують своєчасної спеціальної допомоги для забезпечення повноцінного життя у суспільстві. Речь является важной составляющей общественной жизни, нарушение речи или его отсутствие затрудняет или делает невозможным коммуникативную деятельность человека, его социализацию. Дети с нарушениями слуха относятся к категории людей с особыми потребностями, поэтому нуждаются в своевременной специальной помощи для обеспечения полноценной жизни в обществе. Speech is an important component of social life, speech disorder or its absence complicates or makes impossible the communicative activity of man, his socialization. Children with hearing impairments belong to the category of people with special needs, so they need timely special assistance to ensure a full life in society.
Опис
Ключові слова
порушення слуху, мовлення, слухове сприймання, магістерські роботи, нарушение слуха, речь, слуховое восприятие, магистерские работы, hearing impairment, speech, auditory perception, master's work
Цитування
Сороченко К. А. Формування мовлення дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / К. А. Сороченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 320–324.