Інноваційне підприємництво як напрямок розвитку сучасного підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У запропонованій роботі розглянуто важливу роль архітектури інноваційного простору підприємницької діяльності як важливої складової інноваційного розвитку сучасного підприємства. За умов переходу суспільства до наступного етапу розвитку технологій та умов ведення економічної діяльності підприємство має розробляти новітні адаптивні підходи до пристосування власної підприємницької діяльності до вимог сьогодення. Методика дослідження: метод діалектичного пізнання – для гнучкого, критичного та послідовного розгляду теоретичних питань інновацій та підприємницької діяльності; метод абстрагування – для відокремлення від другорядних ознак питань, що вивчаються, з паралельним виділенням тих властивостей, які є суттєвими для запропонованого дослідження; метод теоретичного узагальнення та загально логічні прийоми пізнання – для розгляду наявної наукової інформації щодо вказаного питання. Результати дослідження: Основним завданням в управлінні архітектурою інноваційного простору підприємства є синхронізація всіх елементів між собою. При цьому одним з ключових завдань є взаємозв’язок загальної бізнес-архітектури підприємства та архітектури інноваційного простору. У рамках даної статті розглянуто вагому роль архітектури інноваційного простору підприємницької діяльності як важливої складової інноваційного розвитку сучасного підприємства. Наукова новизна: у якості наукової новизни пропонується побудова архітектури інноваційного простору як складової інноваційної діяльності підприємства; систематизовано підсистеми інноваційного простору. Крім того, у якості наукової новизни виступає пропозиція розглядати процес створення архітектури інноваційного простору підприємства через розподіл його за стадіями життєвого циклу. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає у тому, що удосконалені аспекти теорії інновацій нададуть змогу адаптувати діяльність підприємства з впровадження інновацій до зовнішніх умов. За допомогою вірно побудованої архітектури інноваційного простору підприємство матиме змогу більш чітко прописувати бізнес-процеси, пов’язані з інноваційними проектами. Така архітектура допомагає синхронізувати елементи інноваційного характеру між собою та ув’язувати їх із загальною структурою підприємства. При цьому однією з ключових завдань є взаємозв’язок загальної бізнес-архітектури підприємства та архітектури інноваційного простору з одного боку через документування, вдосконалення та стандартизацію бізнес-процесів, а з іншого через опис елементів інноваційної архітектури на логічному рівні, у обов’язковому взаємозв’язку з бізнес-процесами підприємства тощо. В предлагаемой работе рассмотрена важная роль архитектуры инновационного пространства предпринимательской деятельности как важной составляющей инновационного развития современного предприятия. В условиях перехода общества к следующему этапу развития технологий и условий ведения экономической деятельности предприятие должно разрабатывать новейшие адаптивные подходы приспособления собственной предпринимательской деятельности к требованиям современности. Методика исследования: метод диалектического познания – для гибкого, критического и последовательного рассмотрения теоретических вопросов инноваций и предпринимательской деятельности; метод абстрагирования – для отделения от второстепенных признаков изучаемых вопросов, с параллельным выделением тех свойств, которые являются существенными для предлагаемого исследования; метод теоретического обобщения и общелогические приемы познания – для рассмотрения имеющейся научной информации по указанному вопросу. Результаты исследования: Основной задачей при управлении архитектурой инновационного пространства предприятия является синхронизация всех элементов между собой. При этом одной из ключевых задач является взаимосвязь общей бизнес-архитектуры предприятия и архитектуры инновационного пространства. В рамках данной статьи рассмотрена весомая роль архитектуры инновационного пространства предпринимательской деятельности как важной составляющей инновационного развития современного предприятия. Научная новизна: в качестве научной новизны предлагается построение архитектуры инновационного пространства как составляющей инновационной деятельности предприятия; систематизированы подсистемы инновационного пространства. Кроме того, в качестве научной новизны предлагается рассматривать процесс создания архитектуры инновационного пространства предприятия через распределение его по стадиям жизненного цикла. Практическая значимость результатов проведенного исследования заключается в том, что усовершенствованные аспекты теории инноваций предоставят возможность адаптировать деятельность предприятия по внедрению инноваций к внешним условиям. С помощью правильно построенной архитектуры инновационного пространства предприятие сможет более четко прописывать бизнес-процессы, связанные с инновационными проектами. Такая архитектура помогает синхронизировать элементы инновационного характера между собой и увязывать их с общей структурой предприятия. При этом одной из ключевых задач является взаимосвязь общей бизнес-архитектуры предприятия и архитектуры инновационного пространства с одной стороны с помощью документирования, совершенствования и стандартизации бизнес-процессов, а с другой – с помощью описания элементов инновационной архитектуры на логическом уровне, в обязательной взаимосвязи с бизнес-процессами предприятия.The proposed article will consider the important role of the architecture of the innovative space of entrepreneurial activity as an important component of modern enterprise innovative development. With the transition of society to the next stage of technology development and economic conditions, the company must develop the latest adaptive approaches to adapting its own business to today's requirements. Methodology of Research Dialectical cognition method are used for flexible, critical and consistent consideration of theoretical issues of innovation and entrepreneurship; abstraction method are used for separating from the minor features of the studied issues, with a parallel selection of those properties that are essential for the proposed study; theoretical generalization and generally logical techniques of cognition are used for considering the available scientific information on this issue. Findings: The main task in managing the architecture of the innovation space of the enterprise is the synchronization of all elements with each other. At the same time, one of the key tasks is the relationship between the overall business architecture of the enterprise and the architecture of the innovation space. In the framework of this article the important role of the architecture of the innovative space of entrepreneurial activity as an important component of the innovative development of a modern enterprise is considered. Originality: as a scientific novelty the construction of architecture of innovation space as a component of innovative activity of the enterprise is offered; systematized subsystems of innovation space. In addition, as a scientific novelty is a proposal to consider the process of creating an architecture of innovative space of the enterprise through its distribution by stages of the life cycle. Practical value of the study results is that the improved aspects of the theory of innovation will allow to adapt the activities of the enterprise to implement innovations to external conditions. With a well-constructed architecture of the innovation space, the company will be able to define more clearly the business processes associated with innovation projects. This architecture helps to synchronize the innovative elements with each other and link them to the overall structure of the enterprise. At the same time, one of the key tasks is the relationship between the overall business architecture of the enterprise and the architecture of the innovation space on the one hand through documentation, improvement and standardization of business processes, and on the other – through the description of elements of innovation architecture at the logical level, communication with business processes of the enterprise, etc.
Опис
Ключові слова
архітектура інноваційного простору підприємства, життєвий цикл, інновація, бізнес-архітектура, підприємництво, архитектура инновационного пространства предприятия, жизненный цикл, инновация, бизнес-архитектура, предпринимательство, enterprise innovation space architecture, life cycle, innovation, business architecture, entrepreneurship
Цитування
Сідельнікова І. В. Інноваційне підприємництво як напрямок розвитку сучасного підприємства / І. В. Сідельнікова, Н. М. Солопун // Проблеми і перспективи розвитку підприємства : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [редкол. : В. Г. Щербак (голов. ред.) та ін.]. – 2020. – № 2 (25). – С. 146–154.