Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4564
Title: Актуальні аспекти антикризового управління підприємством
Other Titles: Актуальные аспекты антикризисного управления предприятием
Actual aspects of anti-crisis management of the enterprise
Authors: Сідельнікова, В. К.
Онісіфорова, В. Ю.
Сидельникова, В. К.
Онисифорова, В. Ю.
Sidelnikova, V.
Onisiforova, V.
Keywords: сутність антикризового управління підприємством
об’єкт антикризового управління
суб’єкт антикризового управління
предмет антикризового управління
цілі антикризового управління
сущность антикризисного управления предприятием
объект антикризисного управления
субъект антикризисного управления
предмет антикризисного управления
цели антикризисного управления
essence of the enterprise anti-crisis management
object of anti- crisis management
subject of anti-crisis management
goal of anti-crisis management
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Онісіфорова В. Ю. Актуальні аспекти антикризового управління підприємством / В. Ю. Онісіфорова, В. К. Сідельнікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємства : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [редкол. : В. Г. Щербак (голов. ред.) та ін.]. – 2020. – № 2 (25). – С. 137-145.
Abstract: Економіка України на всьому шляху свого існування та розвитку характеризується високим рівнем кризовості та постійною присутністю в діяльності вітчизняних підприємств значного переліку факторів, які спричиняють на неї свій негативний вплив. На сьогодні ситуація ще більше ускладнюється через поширення загальносвітових негативних тенденцій, які пов’язані з запровадженням карантинних заходів та їх наслідками для національних економік. Все це обумовлює поновлення інтересу до дослідження проблем антикризового управління підприємством. Экономика Украины на всем пути своего существования и развития характеризуется высоким уровнем кризисной и постоянным присутствием в деятельности отечественных предприятий значительного перечня факторов, которые оказывают на нее свое негативное влияние. На сегодня ситуация еще больше усложняется из-за распространения общемировых негативных тенденций, связанных с введением карантинных мероприятий и их последствиями для национальных экономик. Все это обусловливает возобновление интереса к исследованию проблем антикризисного управления предприятием. The economy of Ukraine throughout its existence and development is characterized by a high level of crisis and the constant presence in the activities of domestic enterprises of a significant list of factors that cause it to have a negative impact. Today, the situation is further complicated by the spread of global negative trends related to the introduction of quarantine measures and their consequences for national economies. All this leads to a renewed interest in the study of crisis management.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4564
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.