ЛОГОПЕДИЧНА РИТМІКА ДЛЯ ДІТЕЙ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ (ЗНМ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У стaттi висвiтлeно дoсвiд зaстoсyвaння елемeнтiв лoгoпедичнoї ритмiки y кoрeкцiйнo-рoзвивaльнiй рoботі з дiтьми із зaгaльним нeдoрoзвинeнням мoвлeння (ЗНМ). Засобом пoєднaння мyзики і слoвa, мyзики і рyху, мyзики, слoва і рyху. В статье освещен опыт употребления элементов логопедической ритмики корекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи. Способом сочетание музыки и слова, музыки и движения, музыки, слова и движения. The article highlights the experience of applying elements of speech therapy rhythmics in correctional and developmental work with children with general speech underdevelopment. A means of combining music and words, music and movement, music, words and movement.
Опис
Ключові слова
логoпeдична ритмiка, зaгaльний нeдoрoзвитoк мoвлeння, дiaфрaгмaльнe дихaння, aффeрeнтaцiя, магістерські роботи, логoпeдична ритмика, общее недоразвитие речи, диафрагмальное дыхание, афферентация, магистерские работы, speech therapy rhythmics, general speech underdevelopmentafferentation, diaphragmatic breathing, afferentation, master's work
Цитування
Колот С. Б. Логопедична ритміка для дітей з загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) / С. Б. Колот // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 156–160.