СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У СПІЛКУВАННІ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються різні види підходів до формування комунікативних намірів у дітей з розладами аутистичного спектру, актуальність комплексної стратегії допомоги. В статье анализируются различные виды подходов к формированию коммуникативных намерений у детей с расстройствами аутистического спектра, актуальность комплексной стратегии помощи. The article analyzes different types of approaches to formation communicative intentions in children with autism spectrum disorders, relevance of a comprehensive assistance strategy.
Опис
Ключові слова
комунікативні потреби, комунікативна інтенція, розлади аутистичного спектру, комунікативні уміння, стадії емоційного розвитку, магістерські роботи, коммуникативные потребности, коммуникативная интенция, расстройства аутистического спектра, коммуникативные умения, стадии эмоционального развития, магистерские работы, communication needs, communicative intention, autism spectrum disorders, communication skills, stages of emotional development, master's work
Цитування
Маркова Л. В. Стратегія формування потреби у спілкуванні у дітей з розладами аустистичного спектру / Л. В. Маркова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 211–218.