ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ – ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена одній з головних проблем сучасності – втраті біологічної стійкості екосистем в результаті надмірної експлуатації природного біорізноманіття. Це не відповідає вимогам збалансованого природокористування та призводить до біологічного забруднення флори, виснаження природних ресурсів і зникнення деяких видів. Необхідна зміна пріоритетів з економічних на екологічні. Такий підхід уповільнить деградацію природних угруповань, дозволить поліпшити стан довкілля, попередить експансію бур’янів у природні угрупування, збереже місця існування рідкісних видів рослин, дозволить підвищити естетичну цінність рекреаційних місць та мінімізувати забруднення води, повітря і ґрунтів. Статья посвящена одной из главных проблем современности – потере биологической устойчивости экосистем в результате чрезмерной эксплуатации природного биоразнообразия. Это не соответствует требованиям сбалансированного природопользования и приводит к биологическому загрязнению флоры, истощению природных ресурсов и исчезновению некоторых видов. Необходима смена приоритетов с экономических на экологические. Такой подход замедлит деградацию природных сообществ, позволит улучшить состояние окружающей среды, предупредит экспансию сорняков в естественные группировки, сохранит места обитания редких видов растений, позволит повысить эстетическую ценность рекреационных мест и минимизировать загрязнение воды, воздуха и почв.
Опис
Ключові слова
біорізноманіття, природокористування, екологічна мережа, біологічне забруднення, рідкісні рослини, флора, биоразнообразие, природопользование, экологическая сеть, биологическое загрязнение, редкие растения, biodiversity, natural resource use, ecological network, biological contamination, rare plants, flora
Цитування
Білокопитова В. С. Збереження біорізноманіття – важлива проблема сучасності / В. С. Білокопитова // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 12-14.