Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4502
Title: ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ В 5 КЛАСІ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В 5 КЛАССЕ
FORMATION OF SPELLING LITERACY IN STUDENTS WITH SPEECH DEVELOPMENT DISORDERS IN GRADE 5
Authors: Ніфантьєва, Т. М.
Keywords: орфографічна навичка
мовленнєвий розвиток
учні
українська мова
магістерські роботи
орфографический навык
речевое развитие
ученики
украинский язык
магистерские работы
spelling skill
speech development
pupils
ukrainian language
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Citation: Ніфантьєва Т. Формування орфографічної грамотності в учнів з порушенням мовленнєвого розвитку в 5 класі / Т. Ніфантьєва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 180–182.
Abstract: У статті розглянуто орфографічна навичка, що спирається на сформованість цілого комплексу взаємообумовлених знань, умінь і дій. Учень може застосувати теоретичні знання для пояснення написання, тобто діяти усвідомлено. Для того, щоб орфографічна дія стала автоматизованою, учню потрібно не тільки запам’ятати, а й усвідомити способи автоматизації, одним із яких є свідомий контроль, що передбачає вміння свідомо користуватися автоматизованими операціями та контролювати їх. Усвідомлена автоматизація практичних дій призводить до формування навички, яка є заключним етапом засвоєння орфографії. В статье рассмотрен орфографический навык, который опирается на сформированность целого комплекса взаимообусловленных знаний, умений и действий. Ученик может применить теоретические знания для объяснения написания, то есть действовать осознанно. Для того, чтобы орфографическое действие стало автоматизированным, ученику нужно не только запомнить, но и осознать способы автоматизации, одним из которых является сознательный контроль, предполагающий умение сознательно пользоваться автоматизированными операциями и контролировать их. Осознанная автоматизация практических действий приводит к формированию навыка, который является заключительным этапом усвоения орфографии. The article considers the spelling skill, which is based on the formation of a set of interdependent knowledge, skills and actions. The student can apply theoretical knowledge to explain writing, that is, to act consciously. In order for the spelling action to become automated, the student must not only remember, but also understand the methods of automation, one of which is conscious control, which involves the ability to consciously use automated operations and control them. Conscious automation of practical actions leads to the formation of a skill, which is the final stage of learning spelling.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4502
ISBN: 978-966-1630-48-1
Appears in Collections:Кафедра українознавства і лінгводидактикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.