Кафедра англійської фонетики і граматики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 192
 • Документ
  Методичні рекомендації до курсу «Вступ до філологічних студій (мовознавство)» для студентів факультету іноземної філології (спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно))
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Колода, Д. В.
  Методичні рекомендації складаються з мовознавчих тем, кожна я з яких має пункти для лекційного матеріалу, питання для практичного заняття, вправи по темі та літератури до кожної з тем. Саме така структура дозволяє викладачеві підлаштовувати посібник до різної кількості лекцій та семінарських занять. Викладач має можливість осягнути тему як однією , так і двома лекціями, може виокремити якусь тему на самостійне опрацювання. До кожної з тем укладений термінологічний словник, який складає мінімум для певної теми, з перекладом на англійську мову, питання для заліку/іспиту, списку літератури та інтернет-джерел. Methodological recommendations consist of linguistic topics, each of which has points for lecture material, questions for practical training, exercises by topic and literature for each of the topics. It is this structure that allows the teacher to adapt the manual to a different number of lectures and seminar classes. The teacher has the opportunity to cover the topic in one or two lectures, he can single out a topic for independent study. Each of the topics includes a terminological dictionary, which is the minimum for a certain topic, with a translation into English, questions for the test/exam, a list of literature and Internet sources.
 • Документ
  Developing Professional Skills of Future Teachers of English in Mixed-Ability Groups
  (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023) Chukhno, O. A.
  The ultimate goal of pedagogical education is to prepare specialists who possess a sufficient level of professional competence and are able to teach successfully at school. To achieve this goal, it should be taken into account that students in one academic group may differ in a number of characteristics, such as their cultural and social background, motivation, learner styles, level of academic performance in different subjects, etc. The study aims to set out guidelines for developing professional skills of future teachers of English while working in mixed-ability groups. The analysis of students’ academic performance in the courses of methodology and General English leads to the conclusion that the levels of professional skills in one academic group may differ considerably from student to student and that the acquisition of these skills is in many cases affected by students’ level of language command, but the impact in question is not limited to this factor. The study also outlines the particularities of teaching methodology in comparison with teaching English to ordinary learners. In the process of teaching methodology, it is recommended; 1) to consider students’ level of communicative competence; 2) to identify the reasons for the discrepancy between students’ levels of communicative and professional skills and to take these data into account while developing the course; 3) to use differentiated instruction explicitly; 4) to adapt the process and product of teaching (but not the content) to the students’ needs; 5) to delegate responsibility for differentiation to students; 6) to use all modes of interaction (whole-class activities, individual work, work in homogeneous and heterogeneous groups). Following these guidelines by methodology teachers may increase the chances for pre-service teachers of English to acquire all the professional skills stated in the educational program by the end of Year 4. Further research in this field involves: 1) developing the algorithm of teacher actions in planning and using differentiated instruction while teaching the course of methodology to pre-service teachers of English; 2) working out a set of activities for teaching the course of methodology to pre-service teachers of English and verifying the effectiveness of these activities via conducting a pedagogical intervention. Кінцевою метою педагогічної освіти є підготовка спеціалістів, які володіють достатнім рівнем професійної компетентності для успішного виконання освітньої діяльності в школі. Для досягнення цієї мети необхідно зважати на те, що студенти в одній академічній групі можуть відрізнятися один від одного за такими характеристиками, як культурне і соціальне походження, мотивація, стиль навчання, рівень академічної успішності з різних дисциплін та ін. Метою дослідження є сформулювати рекомендації щодо розвитку професійних умінь майбутніх учителів англійської мови під час роботи в різнорівневих групах. Аналіз академічної успішності студентів з методики й загального курсу англійської мови дозволяє зробити висновок, що рівень професійних умінь може суттєво відрізнятися від студента до студента і що оволодіння цими вміннями у багатьох випадках залежить від рівня комунікативної компетентності студентів, проте цей вплив не обмежується зазначеним фактором. Дослідження також розкриває особливості навчання методики у порівнянні з навчанням звичайних учнів англійської мови. У процесі викладання методики рекомендовано: 1) враховувати рівень комунікативної компетентності студентів; 2) виявити причини невідповідності між рівнями розвитку комунікативних і професійних умінь студентів і зважати на ці дані під час розробки курсу; 3) використовувати диференційоване навчання експліцитно; 4) коригувати процес і продукт навчання (але не зміст навчання) відповідно до потреб студентів; 5) покладати відповідальність за диференціацію на студентів; 6) використовувати всі режими взаємодії (фронтальні вправи, індивідуальну роботу, роботу в однорідних і неоднорідних групах). Дотримання цих рекомендацій викладачами методики може підвищити шанси майбутній учителів англійської мови оволодіти всіма професійними вміннями, що прописані в освітній програмі, на кінець четвертого курсу. Подальші розвідки у цьому напрямку включають: 1) укладання алгоритму дій викладача у плануванні й використанні диференційованого навчання під час навчання методики майбутніх учителів англійської мови; 2) розробку системи вправ для викладання курсу методики майбутнім учителям англійської мови й перевірку ефективності цих вправ шляхом проведення педагогічного експерименту.
 • Документ
  Методика навчання англійської мови (Частина 1)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Тучина, Н. В.; Чухно, О. А.; Красовицька, Л. Є.; Каминін, І. М.
  Навчальний посібник розкриває теми модуля 1 «Розуміння учнів і процесу учіння» Типової програми «Методика навчання англійської мови» для освітнього ступеня бакалавра. Його метою є формування у майбутніх учителів англійської мови розуміння оптимальних умов вивчення мови, особливостей процесу оволодіння іноземною мовою, а також розвитку автономії учнів. Посібник засновано на принципах студентоцентрованого навчання, інтеграції теорії і практики, варіативності методів і прийомів, сприяння рефлексії й використання досвіду вивчення й навчання іноземних мов. Для здобувачів вищої освіти, учителів іноземних мов різних типів закладів загальної середньої освіти, фахівців у галузі методики навчання англійської мови, а також усіх, хто цікавиться проблемами навчання іноземних мов. The study guide covers the topics of module 1 "Understanding students and the learning process" of the model program "Methodology of teaching English" for the bachelor's degree. Its purpose is to form future English language teachers' understanding of the optimal conditions for language learning, the peculiarities of the process of mastering a foreign language, as well as the development of student autonomy. The manual is based on the principles of student-centered learning, integration of theory and practice, variability of methods and techniques, promotion of reflection and use of experience in learning and teaching foreign languages. For students of higher education, foreign language teachers of various types of general secondary education institutions, specialists in the field of English language teaching methods, as well as all those interested in the problems of foreign language learning.
 • Документ
  ПОНЯТТЯ ДИСПОЗИЦІЙНОСТІ / НЕДИСПОЗИЦІЙНОСТІ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПРАГМАТИЦІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Штонда, А.; Сазонова, Я. Ю.
  У публікації розглянуто поняття диспозиційності / недиспозиційності в лінгвістичній прагматиці. Диспозиційність як наукове поняття увійшло до пошукового поля філософів, логіків, філологів, семіологів на початку 20 століття, хоча мало багату передісторію свого вивчення (її розвивали Платон, Р. Декарт, Спіноза, Г. Ляйбніц та інші). Згодом у вивченні диспозиції було введено термін диспозиційний / недиспозиційний предикат. Докладно проаналізував це явище Ф. Бацевич. The publication examines the concept of dispositionality / non-dispositionality in linguistic pragmatics. Dispositionality as a scientific concept entered the search field of philosophers, logicians, philologists, and semiologists at the beginning of the 20th century, although few the rich background of its study (it was developed by Plato, R. Descartes, Spinoza, G. Leibniz and others). Subsequently, the term dispositional / non-dispositional predicate was introduced in the study of disposition. F. Bacevich analyzed this phenomenon in detail.
 • Документ
  МОДАЛЬНІСТЬ СУМНІВУ В МОВІ Й МОВЛЕННІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Харченко, Ю.; Сазонова, Я. Ю.
  У публікації розглянуто модальність сумніву в мові й мовленні. Зазначено, що для вираження суб’єктивної модальності в англійській мові є різноманітні лексичні (модальні слова) і лексико-граматичні (модальні дієслова), а також синтаксичні (вставні слова і конструкції) та інтонаційні засоби. The publication examines the modality of doubt in language and speech. It is noted that there are various lexical (modal words) and lexical-grammatical (modal verbs), as well as syntactic (insertion words and constructions) and intonation means to express subjective modality in the English language.