Відображення релігійної свідомості в мовному світі щоденника Олеся Гончара

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Олесь Гончар –видатний український письменник ХХ століття. Його творча спадщина величезна: він автор багатьох новел, повістей, романів. Вагоме місце у його доробку посідають 3 томи щоденників. Автором було розкрито відображення релігійної свідомості в мовному світі щоденника Олеся Гончара. Олесь Гончар-выдающийся украинский писатель ХХ века. Его творческое наследие огромно : он автор многих новелл, повестей, романов. Важное место в его работах занимают 3 тома дневников. Автором было раскрыто отображения религиозного сознания в языковом мире дневника Олеся Гончара. Oles Honchar is an outstanding Ukrainian writer of the 20th century. His creative legacy is huge: he is the author of many short stories, novels, novels. 3 volumes of diaries occupy an important place in his work. The author revealed the reflection of religious consciousness in the language world of Oles Honchar's diary.
Опис
Ключові слова
релігійна свідомість, щоденник, Олесь Гончар, Бог, віра, релігія, студентські роботи, религиозное сознание, дневник, Олесь Гончар, Бог, вера, религия, студенческие работы, religious consciousness, diary, Oles Gonchar, God, faith, religion, student work
Цитування
Гашуренко В. А. Відображення релігійної свідомості в мовному світі щоденника Олеся Гончара / В. А. Гашуренко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 18–20.