Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4479
Title: Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури.
Other Titles: Под знаком Григория Сковороды: звездный час украинской культуры.
Under the sign of Hryhoriy Skovoroda: the heyday of Ukrainian culture.
Keywords: філософія
освіта
виховання
світоглядна культура
життєтворчість
философия
образование
воспитание
мировоззренческая культура
жизнетворчество
philosophy
education
upbringing
worldview culture
life-building
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій", Харків, 6-7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – 113 с.
Abstract: Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains materials of reports on philosophy, worldview culture, life creation and current issues of education and upbringing in modern socio-cultural contexts. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4479
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Під знаком Г. Сковороди. Гуманістична філософія освіти. 2018.pdfПід знаком Г. Сковороди. Гуманістична філософія освіти. 20181.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.