Методичні рекомендації з курсу "Практикум з організації дозвілля в ДНЗ та ЗОШ"

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данних методичних рекомендаціях до курсу «Практикум з організації дозвілля в ДНЗ та ЗОШ» представлено опис методів і форм підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до культурно-дозвіллєвої діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття теоретичних і практичних основ методики викладання практикуму в дитячих навчальних закладах різного типу. В данных методических рекомендациях представлено описание методов и форм подготовки будущего преподавателя музыкального искусства к культурно-досуговой деятельности. Целью преподавания учебной дисциплины является раскрытие теоретических и практических основ методики преподавания практикума в детских учебных заведениях различного типа. In these methodical recommendations the description of methods and forms of preparation of the future teacher of musical art for cultural and leisure activity is presented. The purpose of teaching the discipline is to reveal the theoretical and practical foundations of the methodology of teaching the workshop in children's educational institutions of various types.
Опис
Ключові слова
дозвілля дітей, культурно-дозвіллєва діяльність, організація дитячих свят, досуг детей, культурно-досуговая деятельность, организация детских праздников, children's leisure, cultural and leisure activities, organization of children's holidays
Цитування
Кузьмічова В. А. Методичні рекомендації з курсу "Практикум з організації дозвілля в ДНЗ та ЗОШ" : для магістрів ден. та заоч. форми навчання вищ. пед. навч. закл.) / В. А. Кузьмічова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 36 с.