УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В ПСЕВДОНІМІКОНІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті розглянуто процеси російсько-української мовної інтерференції (на фонетичному, лексичному, словотвірному рівнях), які позначилися й на творенні псевдонімів сучасних українських митців. Українські співаки та письменники у виборі чи творенні псевдонімів не обмежують себе літературними нормами й використовують суржик як спосіб самовираження й самоідентифікації. Перспективи подальших розвідок за цією темою вбачаємо в дослідженні мовлення сучасних культурних діячів, аналізові частотності й форм вираження суржику як соціолінгвістичного явища українського суспільства. В статье рассмотрены процессы российско-украинской языковой интерференции (на фонетическом, лексическом, словообразовательном уровнях), которые отразились и на создании псевдонимов современных украинских художников. Украинские певцы и писатели в выборе или создании псевдонимов не ограничивают себя литературными нормами и используют суржик как способ самовыражения и самоидентификации. Перспективы дальнейших исследований по этой теме видим в исследовании речи современных культурных деятелей, анализу частотности и форм выражения суржика как социолингвистического явления украинского общества. The article considers the processes of Russian-Ukrainian language interference (at the phonetic, lexical, word-forming levels), which also affected the creation of pseudonyms of contemporary Ukrainian artists. Ukrainian singers and writers do not limit themselves to literary norms in choosing or creating pseudonyms and use surzhik as a way of self-expression and self-identification. We see prospects for further research on this topic in the study of speech of modern cultural figures, analysis of the frequency and forms of expression of surzhik as a sociolinguistic phenomenon of Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
псевдоніми, псевдонімікон, суржик, мовна інтерференція, аспірантські роботи, псевдонимы, псевдонимикон, суржик, языковая интерференция, аспирантские работы, aliases, pseudonymicon, surzhik, speech interference, postgraduate work
Цитування
Соприкіна В. Українсько-російська інтерференція в псевдоніміконі сучасних українських митців / В. Соприкіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 186–188.