СХІД І ЗАХІД З’ЄДНАЛА ПОЕЗІЯ: ЛІНГВОХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті розглянуто поезію воєнного часу, яка стала своєрідним художнім літописом доль людських, доль народних. Це не стільки літопис подій, скільки літопис почуттів — від Майдану до подій на Східній Україні. В статье рассмотренна поэзия военного времени ставшая художественной летописью судеб человеческих, судеб народных. Это не столько летопись событий, сколько летопись чувств - от Майдана до событий в Восточной Украине. The article examines the poetry of wartime, which has become an artistic chronicle of human destinies, people's destinies. This is not so much a chronicle of events as a chronicle of feelings - from the Maidan to the events in Eastern Ukraine.
Опис
Ключові слова
поезія, художній образ, війна, аспірантські роботи, поэзия, художественный образ, война, аспирантские работы, poetry, artistic image, war, graduate work
Цитування
Колосова О. Схід і захід з'єднала поезія: лінгвохудожній образ війни / О. Колосова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 170–172.