До питання розробки дизайну упаковки виробів текстильної та легкої промисловості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюються питання класифікації, методики, етапів розробки графічного дизайну упаковки виробів текстильної та легкої промисловості, яка є невід’ємною частиною сучасної культури. В статті обґрунтовуються положення, що в сучасних умовах, коли комп'ютерні технології стали базою для розвинених нових методів створення зображення, проектування рекламного графічного дизайну упаковки неможливе без використання комп'ютерних програм. А також розглянута класифікація графічного дизайну упаковки зі структурною організацією двох типів: простої і складної. В статье освещаются вопросы классификации, методики, этапов разработки графического дизайна упаковки изделий текстильной и легкой промышленности, которая является неотъемлемой частью современной культуры. В статье обосновано, что в современных условиях, когда компьютерные технологии стали базой для развитых новых методов создания изображения, проектирование рекламного графического дизайна упаковки невозможно без использования компьютерных программ. А также рассмотрена классификация графического дизайна упаковки со структурной организацией двух типов: простой и сложной. The article covers the issues of classification, methods, stage of development of graphic design of packaging of textile and light industry products, which is anintegral part of modern culture. The article substantiates the position that in modern conditions, when computer technology has become the basis for developed new methods of image creation, the design оf advertising graphic design of packag ingisinconceivable without theuse of computer programs. And also the classification of graphic design of packing with the structural organization of two types is considered: simple and difficult.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, упаковка, маркетинг, легка промисловість, текстильна промисловость, студентські роботи, графический дизайн, упаковка, маркетинг, легкая промышленность, текстильная промышленность, студенческие работы, graphic design, packaging, marketing, light industry, textile industry, student work
Цитування
Каніковська В. Г. До питання розробки дизайну упаковки виробів текстильної та легкої промисловості / В. Г. Каніковська // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 141–145.