Асиметричні складні сполучникові речення в текстах сучасних ЗМІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті окреслено типові прояви кількісної та якісної асиметрії форми та змісту на рівні складних сполучникових речень сучасної української мови й функціонування таких конструкцій у текстах сучасних засобів масової інформації. Проаналізований матеріал переконує в поширеності вживання асиметричних конструкцій у публіцистичних текстах і доводить потребу в цілісному й усебічному дослідженні цього явища. В статье обозначены типичные проявления количественной и качественной асимметрии формы и содержания на уровне сложных союзных предложений современного украинского языка и функционирования таких конструкций в текстах современных средств массовой информации. Проанализированный материал убеждает в распространенности употребления асимметричных конструкций в публицистических текстах и доказывает потребность в целостном и всестороннем исследовании этого явления. The article outlines the typical manifestations of quantitative and qualitative asymmetry of form and content at the level of complex conjunctive structures of the modern Ukrainian language and the functioning of such structures in the texts of modern media. The analyzed material convinces of the prevalence of the use of asymmetric constructions in journalistic texts and proves the need for a holistic and comprehensive study of this phenomenon.
Опис
Ключові слова
складне сполучникове речення, синтаксис, форма, зміст, кількісна асиметрія, якісна асиметрія, модус, диктум, структурна схема речення, сложное союзное предложение, содержание, количественная асимметрия, качественная асимметрия, структурная схема предложения, complex conjunctive sentence, quantitative asymmetry, qualitative asymmetry, modus, dictum, sentence structural scheme
Цитування
Полозова О. О. Асиметричні складні сполучникові речення в текстах сучасних ЗМІ / О. О. Полозова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 54–61.