Словотвірні особливості відіменних оказіоналізмів - назв осіб

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У зв’язку зі зростанням ролі антропоцентричного підходу до проблем лінгвістики, коли мовні явища розглядаються через сприйняття особи, а світ аналізується з позицій людини, значною мірою розширюється і реєстр назв осіб у межах цієї словотвірної категорії, а його класифікація потребує повсякчасної уваги лексикологіві дериватологів. В связи с возрастанием роли антропоцентричного подхода к проблемам лингвистики, когда языковые явления рассматриваются через восприятие человека, а мир анализируется с позиций человека, в значительной мере расширяется и реестр названий лиц в пределах этой словообразовательной категории, а его классификация требует всегдашней внимания лексикологов и дериватологов. In connection with the increasing role of the anthropocentric approach to the problems of linguistics, when linguistic phenomena are viewed through human perception, and the world is analyzed from the standpoint of a person, the register of names of persons within this word-formation category is also expanding significantly, and its classification requires the constant attention of lexicologists and derivatologists.
Опис
Ключові слова
словотвірні особливості, оказіоналізми, назви осіб, лінгвістика, словообразовательные особенности, окказионализмы, названия лиц, лингвистика, word-formation features, occasionalisms, names of persons, linguistics, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Чорна Ю. Ю. Словотвірні особливості відмінних оказіоналізмів - назв осіб / Ю. Ю. Чорна // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 47–50.