Моделювання неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Освітньо-методична компетентність є базовою в системі неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», яка характеризує результативність навчання, здатність випускника до володіння сукупністю спеціальних музично-педагогічних, виконавських, науково-дослідних, комунікативних, організаційних умінь та навичок; проведення науково-теоретичного аналізу необхідних стратегічних завдань у мистецький освіті з позицій наукових і мистецьких шкіл, напрямів, теорій щодо вітчизняної та зарубіжної мистецької освіти й музичної педагогіки в умовах міждисциплінарної координації предметів оновленого змісту мистецької освіти. Образовательно-методическая компетентность является базовой в системе непрерывной методико-практической подготовки будущих учителей музыкального искусства и интегрированного курса «Искусство», которая характеризует результативность обучения, способность выпускника к обладанию совокупностью специальных музыкально-педагогических, исполнительских, научно-исследовательских, коммуникативных, организационных умений и навыков; проведение научно-теоретического анализа необходимых стратегических задач в художественный образовании с позиций научных и художественных школ, направлений, теорий относительно отечественной и зарубежнго художественного образования и музыкальной педагогики в условиях междисциплинарной координации предметов обновленного содержания художественного образования. Educational and methodological competence is basic in the system of continuous methodological and practical training of future teachers of music and integrated course "Art", which characterizes the effectiveness of training, the ability of the graduate to have a set of special musical, pedagogical, performing, research, communication, organizational skills and skills; conducting scientific and theoretical analysis of the necessary strategic objectives in art education from the standpoint of scientific and art schools, areas, theories on domestic and foreign art education and music pedagogy in terms of interdisciplinary coordination of subjects of updated content of art education.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, неперервна освіта, підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, результативність навчання, художественное образование, непрерывное образование, подготовки будущих учителей музыкального искусства, результативность обучения, art education, continuing education, training of future music teachers, learning effectiveness
Цитування
Беземчук Л.В. Моделювання неперервної методико-практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах ЗВО / Л. В. Беземчук, А. В. Мартем’янова // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 433–437.